chapter  26
3 Pages

Monk or Not?

Pubbe ~ho ahaIp, ayUSO, aga;riyabhuto samano aviddasu ahosi~; tassa me Tathagato va Tathagata-savako va dhamm~ desesi; tahaIp dhammaIp sutva Tathagate saddhaJ!l patilabhi~; so tena saddhapa~ilabhena samannagato iti patisancikkhiIp: Sambadho gharavaso rajapatho, abbhokaso pabbajja; na-y-idalp sukararp. agara~ ajjhavasata ekanta-paripul].1].arp. ekantaparisuddhaIp. sankhalikhitarp brahmacariyaIp caritu~; yanniinaharp kesamassuJ11 oh3.retva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyaIp pabbajeyyan tie So kho ahaIp, aYUso, aparena samayena appa~ va bhogakkhandhalp pahaya mahantarp. va bhogakkhandhaIp pahaya, appaIp va natiparivattalp pahaya mahantarp va natiparivatt~pahaya, kesamassuIp. oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariya~pabbaji~.