chapter  43
3 Pages

The Eight and Ninth Levels of Concentration

So kho aha111 aparena samayena sabbaso nevasannanasannayatana111 samatikkamma sannavedayitanirodharp upasampajja viharami, paf1f1aya ca me disva asava parikkhayarp agama111su.

Yato ca kho aharp ima nava anupubbaviharasamapattiyo eva:ql anulomapa!ilomarp samapajjim pi vu~thahim pi, athaha111 sadevake loke sarnarake sabrahrnake sassarnaqabrahmiq.iya pajaya sadevamanussaya anuttaraql sammasambodhi:ql abhisambuddho paccannasirp. Naqan ca pana me dassanarp udapadi: "akuppa me cetovimutti, ayam antima jati, n'atthi dani punabbhavo" ti.