chapter  44
2 Pages

The State of Emptiness

Eka-m-antatp. nisinnaJ!l kho ayasmantaJ!l Sariputtarp Bhagava etad avoca: Vippasannani kho te, Sariputta, indriyani parisuddho chavivaIWo pariyodato. Katamena tvazp, Sariputta, viharena etarahi bahulaI\l viharaslti?