chapter  12
14 Pages

Traveling

A: ʔaəŋ nɨv pnum pɨɲ baan bəy khae haəy taə baan tɨv tvəə dɑmnaə kɑmsaan kɑnlaeŋ naa klah?

B: knoŋ tii kroŋ, knie baan cool məəl preah bɑromriecveaŋ, saaraʔmʊəntii ciet, tɨv vat, nɨŋ cih tuuk daə leeŋ taam moat tʊənlee.