chapter  11
3 Pages

Hittite instructions

WithIlan Peled

A-NA LÚMEŠ É.NA4-ia-kán AŠ-ŠUM É.GI4.A-TÌ an-da-an pé-eš-kán-du pa-ra-a-ma-kán DUMU.NITA DUMU.MUNUS AŠ-ŠUM É.GI4.A-TÌ an-da-i-ia-an-da-an-ni-ia le-e ku-iš-ki pa-a-i