chapter  33
5 Pages

Literacy and Illiteracy

WithFranklin Parker, Betty June Parker

1756. Beliaev, S.A. “KITAISKIE SOVETY I RABOTA PO LIKVIDATSII NEGRAMOTNOSTI V SOVETSKIKH RAIONAKH V 1931–1934 GG” (Chinese Soviets and Work to Liquidate Illiteracy in Soviet-Controlled Areas, 1931–34). VESTNIK LENINGRADSKOGO UNIVERSITETA: SERIIA ISTORII, IAZYKA I LITERATURY, 2 (1981), 107–11. In Russian.