chapter
Sùil air ais (2)
Review (2)
Pages 4

Practise irregular verbs:

Na dean sin!

Chaidh sinn a-mach.

Fhuair mi mo bhiadh.

Thàinig an t-uisge aig còig uairean.

Thug e leabhar ùr dhomh.

Nì mi m’obair a-rithist.

An deach i dhan bhaile?

Cha tig iad an-diugh.

Tha mi a’ dol dhachaigh.

An cuala sibh an naidheachd?

Na tèid a chadal fhathast.

Dè thuirt sibh ris?

Am faca tu mo chòta?

Rinn mi cabhag.

Chuala mi fuaim a-raoir.

Na can sin!