chapter  III
23 Pages

THE UNIVERSE IS THE SCRIPTURE OF ZEN

The Sutra P itaka.— The Saddharma - pundarika - sutra, Samdhinirmocana-sutra, Avatamsaka-sutra, Prajnaparamita-sutra, Amitayussutra, Mahaparinirvana-sutra, etc.

The Vinaya Pitaka .—Brahmajala-sutra, Bodhisattva-caryanirdeca, etc.