chapter  10
‘Luchtbescherming en stedebouw’, Gemeentebestuur, Jan/Feb, 17–31 (Dutch original of the above)
Pages 15

Het is een droevig teeken des tijds, dat vele zaken, bedoeld om het wel-zijn der samenleving te bevorderen, tegenwoordig gebruikt worden om de vernieling van mensch en gemeenschap te dienen.

Dit geldt ook voor den stedebouw, waarvan wij vernemen, dat deze een belangrijke plaats toegekend is in de militaire organisatie van sommige landen. De geographische positie van ons land dwingt ons gebiedend te overwegen, of de maatregelen, welke men elders op dit gebied neemt, ook bij ons toegepast moeten worden. Deze vraag te stellen en vooral op het antwoord een practische politiek op te bouwen is daarom zoo noodig, omdat ons land — en vooral de zuidelijke gewesten — nog steeds een zeer belangrijke bevolkingstoename vertoont en dienovereenkomstig het bebouwde oppervlak door uitbreiding van steden en dorpen elk jaar in belangrijke mate toeneemt. De regeling dezer uitbreiding is taak van den stedebouw. Het is gebleken, dat de bestaande steden bijna machteloos staan tegen aanvallen uit de lucht en ten gevolge van de dichte opeenhoping van huizen en bedrijven daarvoor een goede trefkans bieden.