chapter  5
‘Stedebouw en kaartenwetenschap’, Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw, 4, 85–96 (Dutch original of the above)
Pages 12

TIJDSCHRIFT VOOR V O LKSH U ISV ESTIN G Z = = EN S T E D E B O U W = = = = O R G A A N VAN HET N E D E R L A N D S C H I N S T I T U U T VOOR VOLKSHUIS­ V E S T I N G EN S T E D E B O U W EN DEN N A T I O N A L E N W O N I N G R A A D

STEDEBOUW EN KAARTENWETEN­ SCHAP1)

BEPERKING VAN HET TEEKENWERK VOOR UITBRE ID INGSPL ANNEN DOOR TOEPASSING VAN MODERNE REPRODU CTIEMIDDELEN