chapter  9
22 Pages

Childhood Sexual Abuse and the Development of Recurrent Major Depression in Chinese Women

JING CHEN, YIYUN CAI, ENZHAO CONG, YING LIU, JINGFANG GAO, YOUHUI LI, MING TAO, KERANG ZHANG, XUMEI WANG, CHENGGE GAO, LIJUN YANG, KAN LI, JIANGUO SHI, GANG WANG, LANFEN LIU, JINBEI ZHANG, BO DU, GUOQING JIANG, JIANHUA SHEN, ZHEN ZHANG, WEI LIANG, JING SUN, JIAN HU, TIEBANG LIU, XUEYI WANG, GUODONG MIAO, HUAQING MENG, YI LI, CHUNMEI HU, YI LI, GUOPING HUANG, GONGYING LI, BAOWEI HA, HONG DENG, QIYI MEI, HUI ZHONG, SHUGUI GAO, HONG SANG, YUTANG ZHANG, XIANG FANG, FENGYU YU, DONGLIN YANG, TIEQIAO LIU, YUNCHUN CHEN, XIAOHONG HONG, WENYUAN WU, GUIBING CHEN, MIN CAI, YAN SONG, JIYANG PAN, JICHENG DONG, RUNDE PAN, WEI ZHANG, ZHENMING SHEN, ZHENGRONG LIU, DANHUA GU, XIAOPING WANG, XIAOJUAN LIU, QIWEN ZHANG, YIHAN LI, YIPING CHEN, KENNETH S. KENDLER, SHENXUN SHI, AND JONATHAN FLIN

9.1 INTRODUCTION

Studies carried out in Western populations indicated that childhood sexual abuse (CSA) increases the risk of developing major depression (MD) [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15]. Furthermore, these studies also show that depressed patients who reported CSA differ in some clinical features from MD patients without a history of CSA. For example, they had been shown to have more severe depressive symptoms, longer duration of episodes, earlier onset, and higher levels of comorbidity [16], [17], [18], [19].