chapter  3
8 Pages

Cees van den Dool on Anticipatory medicine – prevention as part of the consultation in family medicine (1970)

Als somatisch voorbecld zou dc volgcnde zicktcgcschiedenis kunncn dicncn. Een 56-jarige man met ccn admini­ strative functie komt, nadat hij zijn huisarts in twee jaar nict heeft geconsultccrd op hec spreekuur met cerumen in het oor. Dc prop wordt verwijderd. Dc assisrentc controleert gewicht, hcmoglobinegchalte, gchoor, visus en bloeddruk. Zij vcrzoekt hem tevens urine van andcrhatf uur na de maaltijd, in te lcvcrcn. Dc bloeddruk blijkt licht vcrhoogd (175/110 mm Hg); in dc urine bevindt zich */s procent glucosc. De glucose tolerantietest wijst on ccn lichtc diabetes. Vanwcge dc zittende levcnswijzc en at glucosurie bchoort de patient tot de risicogrocp voor „ischacmic heart disease’* (I.H.D.); een elektrocardiogram is dcrhalve op zijn plaats, ook al als document. Tevens is een cnolcstcrofbcpaHng van bclang, opdat daaraan zo uodig

Tabci J. Survcillanccscbenta ctt praijktijkpoptilatic

Arts

Ass. - Verpl. Ass. - Verpl. Ass. - Verpl.