ABSTRACT

ÛÝ

í

áÝ ßð á

í

âöãöÜõ

ì

ßïÝõá ãàößõöãà Ü âÜàïß

ì

ÝòÝÞÚ ßâ flðâÜãõÚñffi ÚÝâ

ì

ãá îÝÞß

ì

ãà

ì

ßâÝ Þß

ì ì

ßà û á

í

Üõõñ ÚÛÝ âÜàïß

ì

ÝòÝÞÚá ÜâÝ Üáá

íì

Ýï Úß

âÝúâÝáÝàÚ ïãòÝâÝàÚ Þõ

í

áÚÝâá

ô

Üàï Þõ

í

áÚÝâá ÜâÝ Üáá

íì

Ýï Úß îÝ ãàïÝúÝàïÝàÚ û

:à ÚÛãá ÞÛÜúÚÝâ

ô

Ý ÞßàáãïÝâ âÜàïß

ì

ÝòÝÞÚá ÞßââÝáúßàïãà Úß Þõ

í

áÚÝâá ÚÛÜÚ

ÜâÝ áúÜÚãÜõõñ ÜââÜàÝï

ô

á

í

ÞÛ Üá Þõãà ãÞÜõ áãÚÝá ßâ ÝßâÜúÛãÞÜõ âÝ ãßàá û

ÛÜÚ

ãá

ô

Ý

ì

ãÛÚ á

í

áú ÝÞÚ ÚÛÜÚ âÜàïß

ì

ÝòÝÞÚá ÞßââÝáúßàïãà Úß áÚâÜÚÜ ãà ÞõßáÝâ

úâß ã

ì

ãÚñ Úß ÝÜÞÛ ßÚÛÝâ

ì

ãÛÚ Üõáß î Ý áã

ì

ãõÜâ ãà

ì

ÜàãÚ

í

ïÝ û

í

âöãöÜõ

ì

ßïÝõá ÛÜöÝ Ü õßà ÛãáÚßâñ ãà ÚÛÝ î ãßáÚÜÚãáÚãÞÜõ Üàï

ì

ÝïãÞÜõ

õãÚÝâÜÚ

í

âÝ áÝÝ

ô

Ý û û

ô

÷ß Üàï

ÜÝá

ô ê8

û NÝâñ ßðÚÝà

ô

Úã

ì

ÝÚßÝöÝàÚ ïÜÚÜ

ãõõ î Ý âß

í

úÝï ãàÚß

L

EFGEG ßâ

H

L

E

J

F

L

ô

á

í

ÞÛ Üá Þõãà ãÞÜõ áãÚÝá

ô

ÝßâÜúÛãÞ

âÝ ãßàá

ô

Üàï áß ßà û :à ÚÛ ãá áÝÚÚãà

ô

Ü Û ãÝâÜâÞÛãÞÜõ

ì

ßïÝõãà ÜúúâßÜÞÛ

í

áãà

áÚâÜÚ

íì

áú ÝÞãÞ úÜâÜ

ì

ÝÚÝâá ÞÜõõÝï O FG

M

YE

MJL

ãá ßðÚÝà ÜúúâßúâãÜÚÝ û :àÚâßï

í

ÞÝï

îñ NÜ

í

úÝõ

ô

$

ÜàÚßà

ô

Üàï ÚÜõõÜâï

ê9 ô

ÚÛ ãá ãá Ü

ì

ãÝï

ì

ßïÝõ ãÚÛ âÜàïß

ì

ÝòÝÞÚá ÚÛÝ ðâÜãõÚ ãÝá

ÚÛÜÚ ÞßââÝáúßàï Úß Ü áÚâÜÚ

íì

"á ßöÝâÜõõ ÛÝÜõÚÛ áÚÜÚ

í

á û

ß ãõõ

í

áÚâÜÚÝ

ô

õÝÚ

å

\

îÝ ÚÛÝ Úã

ì

Ý Úß ïÝÜÚÛ ßâ ÞÝàáßâãà ðßâ á

í

î ÝÞÚ |

ãà áÚâÜÚ

íì

}

ô

|

ç êé ë ë ë é

q

å

ô

}

ç êé ë ë ë é ƒ

û

{

ÝÚ

ý

å

\ îÝ Ü öÝÞÚßâ ßð ãàïãöãï

í

Üõ

áú ÝÞãÞ ÞßöÜâãÜÚÝá û

ÛÝ

í

á

í

Üõ Üáá

íì

úÚãßà ßð úâßúßâÚãßàÜõ ÛÜÜâïá P

å

\

ý

å

\

ÝàÜîõÝá

ì

ßïÝõá ßð ÚÛÝ ðßâ

ì

P

å

\

ý

å

\

ç

P

g

å

\

Ýú

â

¤

ý

å

\

é

û

ê

ÛÝâÝ P

g

ãá ÚÛÝ xG

LJ

Y

MK J

y GQGF

I

ô

ÛãÞÛ ãá ÜòÝÞÚÝï ßàõñ

ìí

õÚãúõãÞÜÚãöÝõñ îñ

ÚÛÝ ÝúßàÝàÚãÜõ ÚÝâ

ì

ãàößõöãà ÚÛÝ ÞßöÜâãÜÚÝá û :à ÚÛÝ ðâÜãõÚñ áÝÚÚãà

ô

ì

ßïÝõ

û

ê

ãá ÝÚÝàïÝï Úß

P

å

\



å

\

ç

P

g

å

\

R

å

Ýú

â

¤

ý

å

\

ç

P

g

å

\

Ýú

â

¤

ý

å

\



É

å

é

û

ÛÝâÝ

É

å

× õß

R

å

ãá ÚÛÝ áÚâÜÚ

íì

áú ÝÞãÞ ðâÜãõÚñ ÚÝâ

ì

ô

ïÝáãàÝï Úß ÞÜúÚ

í

âÝ

ïãòÝâÝàÞÝá Ü

ì

ßà ÚÛÝ áÚâÜÚÜ û

ñúãÞÜõõñ Ü áã

ì

úõÝ ã ûã ûï û áúÝÞãÞÜÚãßà ðßâ ÚÛÝ

É

å

ãá Üáá

íì

Ýï

ô

Ý û û

ô

É

å

åå

ÈÔ

è é Ü

m

ë

û

%

fi ãÚÛ ÚÛÝ ÜïöÝàÚ ßð

$

÷

$

÷ Þß

ì

ú

í

ÚÜÚãßàÜõ

ì

ÝÚÛßïá

ô

ÚÛÝ

ÜñÝáãÜà Üú

úâßÜÞÛ Úß ÚÚãà ÛãÝâÜâÞÛ ãÞÜõ ðâÜãõÚñ

ì

ßïÝõá á

í

ÞÛ Üá ÚÛÝáÝ ÛÜá îÝÞß

ì

Ý ãà

ÞâÝÜáãà õñ úßú

í

õÜâ áÝÝ

ô

Ý û û

ô

÷Üâõãà Üàï

{

ß

í

ãá

ô èèè ô

ÝÞ û

û

û #ÝâÛÜúá ÚÛÝ

áã

ì

úõÝáÚ ÜúúâßÜÞÛ ãá Úß Üáá

íì

Ý Ü ª GFGW

J

EF

MH

ðßâ

ì

ðßâ ÚÛÝ îÜáÝõãàÝ ÛÜÜâï

P

g

û fi ÛãõÝ Ü öÜâãÝÚñ ßð ÞÛßãÞÝá Ü

ì ì

Ü

ô

õßàßâ

ì

Üõ

ô

ÝÚÞ û

ÛÜöÝ îÝÝà ÝúõßâÝï

ãà ÚÛÝ õãÚÝâÜÚ

í

âÝ

ô

ãà ÝÞÚãßà

û

ê

Ý ÜïßúÚ ÚÛÝ fiÝãî

í

õõ

ô

ÛãÞÛ áÝÝ

ì

á Úß âÝúâÝ

áÝàÚ Ü ßßï ÚâÜïÝßò îÝÚÝÝà áã

ì

úõãÞãÚñ Üàï ™Ý ãî ãõãÚñû

Ûãá ÚÛÝà úâßï

í

ÞÝá

P

å

\



å

\

ç T …U

Â

f

å

\

Ýú

â

¤

ý

å

\



É

å

ë

û

ß

ô

ú õÜÞãà úâãßâ ïãáÚâãî

í

Úãßàá ßà

T é

â

ô

Üàï

Ü

m Þß

ì

úõÝÚÝá ÚÛÝ

ÜñÝáãÜà

ì

ßïÝõ áú ÝÞãÞÜÚãßà û

í

ÞÛ

ì

ßïÝõá ÜâÝ îñ àß Ü áÚÜàïÜâï úÜâÚ ßð ÚÛÝ õãÚ

ÝâÜÚ

í

âÝ

ô

Üàï ÝÜáãõñ Ú ÜÚ õÝÜáÚ ãà ÚÛÝ

í

àãöÜâãÜÚÝ ÞÜáÝ

í

áãà &

ff'()

! û

÷Üâõãà Üàï ßïÝá

ê

ÞßàáãïÝâ ð

í

âÚÛÝâ ÝÚÝàïãà

ì

ßïÝõ

û

Úß Üõ

õß áÚâÜÚ

íì

áú ÝÞãÞ îÜáÝõãàÝ ÛÜÜâïá

ô

ã ûÝ û

ô

îñ âÝúõÜÞãà

T

îñ

T

å

û

$

÷

$

÷

ÚÚãà ãá ÜÜãà âß

í

ÚãàÝ ãöÝà Ü ïãáÚâãî

í

Úãßà ðßâ ÚÛÝáÝ àÝ âÜàïß

ì

ÝòÝÞÚá

ô

áÜñ

ô T

å

åå

È

 VN

ßß

N

Å

é ê

p

Å

ô

áß ÚÛÜÚ ÚÛÝ

T

å

ÛÜöÝ

ì

ÝÜà

ê

ÞßââÝáúßàïãà Úß Ü

ÞßàáÚÜàÚ ÛÜÜâï ßöÝâ Úã

ì

Ý

î

í

Ú öÜâãÜàÞÝ

ê

p

Å

û

ø âãÞÛÝâ î

í

Ú áß

ì

ÝÛÜÚ

ì

ßâÝ Þß

ì

úõÝ ÜõÚÝâàÜÚãöÝ ãá Úß

ì

ßïÝõ ÚÛÝ îÜáÝõãàÝ

ÛÜÜâï

K[K

ª GFGW

J

EF

MH

GY YZ û :à ÚÛãá ÞÜáÝ

ô

õÝÚÚãà

å

\ îÝ Ü ïÝÜÚÛ ãàïãÞÜÚßâ

è

ãð ÜõãöÝ

ô ê

ãð ïÝÜï

ðßâ úÜÚãÝàÚ }|

ô

Ý

ì

Üñ âãÚÝ ÚÛÝ õãÝõãÛßßï ðßâ ß

í

â

ì

ßïÝõ

Ø

d

é

Ð

W é

ý

é Û

ÝàÝâãÞÜõõñ Üá

¦

¥

å

 

f



¥

f

°

P

å

\

ý

å

\

²X

´

Ýú Y

ÊZ

g

å

å

\

Ýú [

â

¤

ý

å

\



É

å\ ]

é

ÛÝâÝ

Z

g

å

… ç ^

Q

g

P

g

å

®

S

®

ô

ÚÛÝ ãàÚÝâÜÚÝï îÜáÝõãàÝ ÛÜÜâï û ø ðâÜãõÚñ ïãá

Úâãî

í

Úãßà úÜâÜ

ì

ÝÚâãÝï îñ T

ô

§

Ð

~

T

ô

Þß

í

ú õÝï ãÚÛ úâãßâ ïãáÚâãî

í

Úãßàá ðßâ

T

é

â

ô

Üàï ÚÛÝ ÛÜÜâï ð

í

àÞÚãßà P Þß

ì

úõÝÚÝ ÚÛÝ Û ãÝâÜâÞÛãÞÜõ

ÜñÝáãÜà

ì

ßïÝõ

áú ÝÞãÞÜÚãßà û

:à ÚÛ ãá ÞÛÜúÚÝâ Ý ÞßàáãïÝâ îßÚÛ úÜâÜ

ì

ÝÚâãÞ Üàï áÝ

ì

ãúÜâÜ

ì

ÝÚâãÞ ÛãÝâÜâ

ÞÛãÞÜõ á

í

âöãöÜõ

ì

ßïÝõá ðßâ ïÜÚÜ áÝÚá ÚÛÜÚ ÜâÝ áúÜÚãÜõõñ ÜââÜàÝï û

í

ÞÛ

ì

ßïÝõá

ì

ãÛÚ î Ý ÜúúâßúâãÜÚÝ ÜàñÚã

ì

Ý Ý á

í

áú ÝÞÚ ÚÛÜÚ ðâÜãõÚ ãÝá

É

å

ÞßââÝáúßàïãà

Úß áÚâÜÚÜ ãà ÞõßáÝâ úâß ã

ì

ãÚñ Úß ÝÜÞÛ ßÚÛÝâ

ì

ãÛÚ Üõáß î Ý áã

ì

ãõÜâ ãà

ì

Üàã

Ú

í

ïÝ û

Ûãá Þß

í

õï ÜâãáÝ ãð

ô

áÜñ

ô

ÚÛÝ áÚâÜÚÜ ÞßââÝáúßàïÝï Úß ÛßáúãÚÜõá ãà Ü ãöÝà

âÝ ãßà

ô

Úß Þß

í

àÚãÝá ãà Ü ãöÝà áÚÜÚÝ

ô

Üàï áß ßà û

ÛÝ îÜáãÞ Üáá

íì

úÚãßà ÛÝâÝ

ãá ÚÛÜÚ flÝúÝÞÚÝïffi á

í

âöãöÜõ Úã

ì

Ýá ßâ ÛÜÜâï âÜÚÝá

ãõõ î Ý

ì

ßâÝ áã

ì

ãõÜâ ãà

úâß ã

ì

ÜÚÝ âÝ ãßàá

ô

ï

í

Ý Úß

í

àïÝâõñãà ðÜÞÚßâá ÜÞÞÝáá Úß ÞÜâÝ

ô

ãõõãààÝáá ßð

ÚÛÝ úßú

í

õÜÚãßà Úß áÝÝ ÞÜâÝ

ô

ÝÚÞ û

ÚÛÜÚ öÜâñ áúÜÚãÜõõñû fiÝ ÛÜáÚÝà Úß âÝ

ì

ãàï

ÚÛÝ âÝÜïÝâ ÚÛÜÚ ÚÛ ãá ïßÝá àßÚ ã

ì

úõñ ÚÛÜÚ ÚÛÝ ßîáÝâöÝï á

í

âöãöÜõ Úã

ì

Ýá ðâß

ì

á

í

î ÝÞÚá ãà úâß ã

ì

ÜÚÝ âÝ ãßà á

ìí

áÚ îÝ áã

ì

ãõÜâ

ô

áãàÞÝ ÚÛÝñ ãàÞõ

í

ïÝ Üà ÝÚâÜ

õÝöÝõ ßð âÜàïß

ì

àÝáá Üâãáãà ðâß

ì

ÚÛÝãâ öÜâãÜîãõãÚñ Üâß

í

àï ÚÛÝãâ áúÜÚãÜõõñ

ÞßââÝõÜÚÝï

í

àïÝâõñãà

ì

ßïÝõ D

í

ÜàÚãÚãÝá û

_ ` a

þ þß

W

ß bc

d ue ue f

KMË

GF

M

GE

J L

ª GE

M

GY O FG

M

YEZ W

[IJ

Y

MK

X

fi ÛãõÝ ãÚ ãá ú ßááãîõÝ Úß ãïÝàÚãðñ ÞÝàÚâßãïá ßð ÝßâÜúÛãÞ âÝ ãßàá Üàï Ý

ì

úõßñ

áúÜÚãÜõ úâß ÞÝáá

ì

ßïÝõãà ðßâ ÚÛÝáÝ õß ÞÜÚãßàá

ô

ÚÛÝ ÝòÝÞÚá ãà ß

í

â ÝÜ

ì

úõÝá ÜâÝ

ì

ßâÝ àÜÚ

í

âÜõõñ ÜááßÞãÜÚÝï ãÚÛ ÜâÝÜõ

í

àãÚá û ø á á

í

ÞÛ Ý ßâ ÝÞõ

í

áãöÝõñ

ãÚÛ ÷ø ù

ì

ßïÝõá ðßâ ÚÛÝáÝ ÝòÝÞÚá

ô

ã ûÝ û

ô

Ý Üáá

íì

Ý ÚÛÜÚ

Ð ~ T  Îgr T

ë

ûU

øõáß

ô

Ý àßÚÝ ÚÛÜÚ ÚÛÝ âÝá

í

õÚãà

ì

ßïÝõ ðßâ

ô

áÜñ

ô

û

ãá Üà ÝÚÝàïÝï ÝÜ

ì

úõÝ

ßð Ü ÝàÝâÜõãÝï õãàÝÜâ

ì

ßïÝõ ðßâ ÜâÝÜõ áúÜÚãÜõ ïÜÚÜ ÝÞÚãßà U ûU

û

ÛÜÚ ãá

ô

û

ã

ì

úõãÝá ÚÛÜÚ

Ú

å

\

~

â

é 

å

\

é

É

å

ç

P

g

å

\

e

â h i

´jk 

e

Âlm

h

Q

´

l nop h

â h i

´jk 

l

ë

û

:à ßqrsâ ßâïá

ô

,

å

\

ç Z

g

å

\

 úßàsàq ãt õ [sú

à

Ê

â

¤

ý

å

\



É

å

ã

\

áu

Ê

õu ‚

Z

g

å

\

ç

â

¤

ý

å

\



É

å

û

rs tàt õuñ ãqr U ûU

ê

tàï v

w

å

ãx yõstz û

rs yz{q{yt õ ï {òszs|ys {x qrtq {| syq{u| U ûU qrs õ{| v {x txx

íì

sï |u|

rszs qrs õ{| qu qrs õ{|stz xyt õs zsD

í

{zsx P

g

ô

r{yr {x

í

||u| t|ï {õõ îs

ì

uïs õsï útzt

ì

sqz{yt õõñ uz |u|útzt

ì

sqz{yt õõñ

û

! {|t õõñ

ô

s zs

ì

tz qrtq {q u

í

õï yszqt{| õñ î s úuxx{îõs qu {|y õ

í

ïs îuqr

xútq{t õ t|ï |u|xútq{t õ ðzt{õq{sx

ô

r{yr tx t õzstïñ xss|

í

î xsyq{u| U û

û

%

{x

|u yu

ì ì

u| úztyq{ys {| tzst õ ïtqt

ì

uïs õ{| û szs

ô

qr{x u

í

õï

ì

st| x

í

ú

úõs

ì

s|q{| u

í

z xútq{t õ ðzt{õq{sx

É

å

{qr t yu õõsyq{u| uð |u|xútq{t õ ðzt{õq{sx

ô

xtñ

ô

å

åå

ÈÔ

è é ê

p

P

û

rs

ì

t{| ú zuîõs

ì

{qr qr{x túú zutyr {x tt{| qrtq

qrs ðzt{õq{sx |u îsyu

ì

s {ïs|q{sï u| õñ îñ qrs ú z{uz

ô

t|ï xu qrs úzuú sz

yru{ys uð úz{uzx ðuz P t|ï T uz —

î syu

ì

sx ú zuîõs

ì

tq{y û ø|uqrsz úzuîõs

ì

{x qrs zsx

í

õqt|q ïsyzstxs {| t õuz{qr

ì

úszðuz

ì

t|ys zu

í

rq îñ qrs tïï {q{u|

uð xu

ì

t|ñ tïï {q{u|t õ

ô

st õñ {ïs|q{sï útzt

ì

sqszx û

}

GZ

JLM

G

K M

Wª Y

J

W

JK

EGE

M[K

ø x t õzstïñ

ì

s|q{u|sï

ô

qrs

ì

uïs õx u

í

q õ{|sï tîuös tzs xqzt{rqðuztzïõñ

{

ì

úõs

ì

s|qsï {| t

tñsx{t| ðzt

ì

suz

í

x{|

$

÷

$

÷

ì

sqruï x û :| qrs útzt

ì

sqz{y ytxs

ô

xtñ

û

8 ô

qrs u{|q úuxqsz{uz ï {xqz{î

í

q{u| uð {|qszsxq {x

§

â

é

Ð

é T é

T

~

W é

ý

é Û ~ Ø

â

é

Ð

é T W é

ý

é Û

§

Ð

~

T

§

â

§

T

§

T

é

û

rszs qrs zxq qsz

ì

u| qrs z{rqrt|ï x{ïs {x qrs fis{î

í

õõ õ{s õ{ruuï

ô

qrs

xsyu|ï {x qrs ÷øù ï {xqz{î

í

q{u| uð qrs zt|ïu

ì

ðzt{õq{sx

ô

t|ï qrs zs

ì

t{| {|

qsz

ì

x tzs ú z{uz ï {xqz{î

í

q{u|x û :|

û

9 ô W ç °…

å

\

²

ïs|uqsx qrs yu õõsyq{u| u ð

q{

ì

sx qu ïstqr

ô

ý

ç °

ý

å

\

²

qrs yu õõsyq{u| uð yuötz{tqs ösyquzx

ô

t|ï

Û ç °

å

\

²

qrs yu õõsyq{u| uð ïstqr {|ï {ytquzx ðuz t õõ x

í

î syqx {| t õõ xqztqt û

!uz u

í

z {|ösxq{tq{u|x

ô

s zsqt{| qrs útzt

ì

sqz{y ðuz

ì

uð qrs îtxs õ{|s

rttzï {ös| {|

û

û

r

í

x

Ø

â

é

Ð

é T W é

ý

é Û

{x úzuúuzq{u|t õ qu

¦

¥

å

 

f



¥

f

Y

T…U

Â

f

å

\

sú [

â

¤

ý

å

\ 

É

å\ ]

X

´

sú Y

Ê…U

å

\

sú [

â

¤

ý

å

\ 

É

å\ ]

ë

û

rs

ì

uïs õ xú sy{ ytq{u| {| qrs

tñsx{t| xsq

í

ú {x yu

ì

úõsqsï îñ txx{|{|

úz{uz ï {xqz{î

í

q{u|x ðuz

â

é T ô

t|ï T û

ñú {yt õõñ

ô

t ™tq {

ì

úzuú sz

í

|{ðuz

ì

úz{uz {x yruxs| ðuz

â

ô

r{õs öt

í

s î

í

q úzuú sz úz{uzx tzs yruxs| ðuz

T

t|ï

T

ô

x

í

yr tx t V

Å

é ê

p

Å

úz{uz ðuz

T

t|ï t V N

é O

úz{uz ðuz T û s|ys qrs u| õñ

sqs|x{u| î sñu|ï qrs ï {xstxs

ì

túú {| {õõ

í

xqztq{u|x u ð syq{u| U û

{x qrs

|ssï qu

í

úïtqs

T

û

üýþß

_ ` 

ªª Y

MH

GE

M[K

E

[  MKK JL[

EG

MK

O G

K

E W

[

FEGY

M

EZ

I

GEG

û fis túúõñ

qrs

ì

sqruïu õuñ tîuös qu qrs t|t õñ x{x u ð {| ðt|q

ì

uzqt õ{qñ {|

$

{||sxuqt

ô

uz{ {|t õõñ yu|x{ïszsï îñ

t|sz ss

ô

fit õõ

ô

t|ï ÷tz õ{|

èè%

û

rs ïtqt szs

uîqt{|sï ðzu

ì

qrs õ{|sï î {zqrïstqr zsyuzïx ïtqt zs {xqzñ súq îñ qrs

$

{||sxuqt sútzq

ì

s|q uð st õqr û

rs ïtqt yu

ì

úz{xs

9 ô 8

õ{ös î {zqrx

uyy

í

zz{| ï

í

z{| qrs ñstzx

ê6 ê

ðu õõusï qrzu

í

r qrs zxq ñstz u ð

õ{ðs

ô

qusqrsz {qr zs õsöt|q yuötz{tqs {| ðuz

ì

tq{u| x

í

yr tx î {zqr s{rq

ô

xs

ô

ztys

ô

ì

uqrsz "x ts

ô

t|ï qrs

ì

uqrsz "x quqt õ |

íì

îsz u ð ú zsö {u

í

x î {zqrx û

s

yt

í

xs u ð qrs ytzsð

í

õ õ{|ts yu||syq{| {| ðt|q ïstqr yszq{ytqsx {qr î {zqr

yszq{ytqsx sös| rs| qrs ïstqr uyy

í

zx {| t xsútztqs xqtqs

ô

s txx

íì

s

qrtq styr îtîñ {| qrs ïtqt xsq qrtq {x |uq õ{|sï {qr t ïstqr

ìí

xq rtös

îss| t õ{ös tq qrs s|ï uð u|s ñstz û

ð qrs õ{ös î {zqr x

ô

u| õñ

êô

U

îtî {sx ï {sï

îsðuzs qrs s|ï uð qrs{z zxq ñstz û

rs |

íì

î sz uð ïtñx qrsñ õ{ösï {x qzstqsï tx

qrs zsxúu|xs

å

\ {| u

í

z

ì

uïs õx

ô

r{õs qrs zs

ì

t{|{| x

í

zö {öuzx szs qzstqsï

tx flys|xuzsï

ô

ffi uz {| uqrsz uzïx

ô

t õ{ös tq qrs s|ï uð qrs xq

í

ïñ ú sz{uï û :| tï

ï {q {u| qu qr {x {| ðuz

ì

tq{u|

ô

qrs

ì

uqrsz "x

$

{||sxuqt yu

í

|qñ u ð zsx{ïs|ys ú z{uz

qu qrs î {zqr {x úzuö {ïsï û fis {

ì

úõs

ì

s|q qrs tzst õ ðzt{õqñ

ì

uïs õ

ûU

ô

qrs

|u|xútq{t õ ðzt{õqñ

ì

uïs õ

û

% ô

t|ï t x{

ì

úõs |u|r{sztzyr {yt õ fl|uðzt{õqñffi

ì

uïs õ qrtq xsqx

É

å

ç è

ðuz t õõ } û

!uz t õõ uð u

í

z

ì

uïs õx

ô

s tïuúq t ™tq úz{uz ðuz

â

ô

t|ï t

V

Å

é ê

p

Å

úz{uz ðuz

T ô

xsqq{|

Å

ç è ëè ê

û

$

sqzuúu õ{x zt|ïu

ì

t õ xqsú x {qr Ct

í

xx{t| úzuúuxt õx

szs

í

xsï ðuz xt

ì

úõ{| ðzu

ì

qrs ð

í

õõ yu|ï {q {u|t õx ðuz

â

ô

r{õs txq{|x

{|ïsú s|ïs|ys xqsú x {qr t

ì ì

t úzuúuxt õx szs

í

xsï ðuz

í

úïtq{|

T

û ø x

ðuz T

ô

{| u

í

z ytxs s tzs ðuzq

í

|tqs qu rtös t ïtqt xsq qrtq {x õtzs zs õtq{ös

qu qrs |

íì

îsz uð zt|ïu

ì

sòsyqx qu îs sxq{

ì

tqsï û ø x x

í

yr

ô

s x{

ì

úõñ xs õsyq

t öt

í

s

ì

st|

êô

ötz{t|ys

êèèè

t

ì ì

t xú sy{ytq{u| ðuz T

ô

t|ï zs õñ u| qrs

ïtqt qu uöszrs õ

ì

qrs úz{uzx û

tîõs

û

ê

yu

ì

útzsx u

í

z qrzss

ì

uïs õx {| qsz

ì

x u ð qu uð qrs yz{qsz{t

ï {xy

í

xxsï {|

í

î xsyq{u|

û

û

% ô

:÷ t|ï sòsyq{ös

ì

uïs õ x{s

§

Ç

û !uz qrs

|uðzt{õqñ

ì

uïs õ

ô

s xss t

§

Ç

û

9 ô

öszñ y õuxs qu qrs tyq

í

t õ |

íì

î sz

uð útzt

ì

sqszx

ô

yu

ì

úu|s|qx u ð

â

úõ

í

x qrs fis{î

í

õõ útzt

ì

sqsz

T

û

rs

zt|ïu

ì

sòsyqx

ì

uïs õx rtös x

í

î xqt|q{t õõñ õtzsz

§

Ç

öt õ

í

sx

ô

qru

í

r

ìí

yr

$

uïs õ

§

Ç

uðzt{õqñ

û

U

êê

u|xútq{t õ ðzt{õqñ

%

û

%

U

%

÷øù ðzt{õqñ

%8

ûU

%9ê

îïðñò ƒ óô „…†

ü

þú ù

ùßø÷ˆù þ‰Ł ‹ùû Œ

 Žü

û

ü

Ł ùøùûý  



Œû ߌŁ

Ž

ùø÷þ‘

Žü

û

ü

Ł ùøû÷ß

ý‰ûˆ÷ˆ

ü ’

Ł Œúù

ý “

÷uötz{tqs

Uc U•c

9 ”

Uc

:|qszysúq

Ê ”–%

U

Ê ”

8 Ê –”9

s —uñ x ˜ •

{z õx

Ê

”9– Ê

”– Ê

”–

•U

ù tys r{qs ˜ •

— õty

Ê

Ê

”–

8 Ê

••

%

tq{ös ø™sz{yt| •

”8

U

”99 –”

••

š

||u| •

”%

%

”9– –”% –

$

uqrsz "x ts

Ê

••U

Ê

••

% Ê

••

{zqr s{rq {|

Ê –”

Ê –”9% – Ê –” 8

uqt õ —{zqrx •

”––

”–8

T

”8 ––

”8% –

”8

Ü

• û•

%

• û

–9

U • û

îïðñò ƒ ó‘ ‰ Œýøùû÷Œû ý‰ŁŁ

ü

û÷ùý



Œû ø› ù þŒþý

Žü

ø÷

ü ’ 

û

ü

÷

øœ Ł Œúù

x™ t õõsz qrt| qrs{z tyq

š

t õ útzt™ sqsz yu

š

|qx r{yr u

š

õ {|yõ

š

s qrs

zt|u™ ðzt{õq{sx

É ž

túútzs|q õñ qrszs {x x

š

—xqt|q{t õ xrz{|ts uð qrs ðzt{õ

q{sx qutz qrs{z zt| ™st| û

rs :÷ öt õ

š

sx x

š

sxq qrtq styr uð qrsxs

™us õx {x x

š

—xqt|q{t õõñ —sqqsz qrt| qrs |uðzt{õqñ ™us õ

ô

sxú {qs qrs{z {|

yzstxs x{s û

ru

š

r qrs xútq{t õ ðzt{õqñ ™us õ rtx qrs — sxq :÷ öt õ

š

s

ô

ú õuqx

uð qrs ð

š

õõ sxq{™ tqs úuxqsz{uz sö {t|ys {xqz{—

š

q{u|x |uq xru|

x

š

sxq

x

š

—xqt|q{t õ uöszõtú û

| qrs ru õs s xss™ qu rtös ™usxq x

š

úúuzq ðuz qrs

xútq{t õ ðzt{õqñ ™us õ uösz qrs uz{|tzñ ðzt{õqñ ™us õ û

t— õsx

û

t|

û

%

úzuö {s

ûU

ô

U•

ô

t|

ûU úuxqsz{uz ú szys|q{õsx ðuz qrs

™t{| sòsyqx {| u

š

z qu ðzt{õqñ ™us õx û :| —uqr ytxsx

ô

t õõ uð qrs ú zs{yquzx

tzs x{|{yt|q tq qrs û•U õsös õ û {| ys qrs zsðszs|ys zu

š

ú ðuz qrs xs ötz{t— õs

{x —uñx

ô

s xss qrtq {zõx rtös t õusz rttz uð stqr 

š

z{| qrs zxq ñstz

uð õ{ðs û

rs zsðszs|ys zu

š

ú ðuz qrs ztys ötz{t— õsx {x r{qs

qrs tq{ös ø™sz

{yt| —sqt yusff y{s|q {x ztqrsz xqz{ {| û :| qrs ÷øù ™us õ

ô

qr{x yuötz{tqs

{|yzstxsx qrs úuxqsz{uz ™ s{t| rttz ztqs —ñ t ðtyquz uð eg iŸ m ˜

”–

û

rs

÷uötz{tqs

Uc U•c

9 ”

Uc

:|qszysúq

Ê ”

U

U

Ê ”8 – Ê ”8

•U

s —uñ x ˜ •

{z õx

Ê

”8 Ê

”–% Ê

ù tys r{qs ˜ •

— õty

Ê

”– Ê

”–

•U

Ê

••

tq{ös ø™sz{yt| •

”8

UU •

”9

”9

U

š

||u| •

”%

U

”% – –”–

U

$

uqrsz "x ts

Ê

••U

Ê

••

8 Ê

••

%

{zqr s{rq {|

Ê –”

U

% Ê –”% Ê –”

uqt õ —{zqrx •

”––

”–

U

T

”89

• •

”88

”89

T

– ” 8 ”

9 –

••

”8

îïðñò ƒ ó¡ ‰ Œýøùû÷Œû ý‰ŁŁ

ü

û÷ùý



Œû ø› ù †’



û

ü

÷

øœ Ł Œúù

sòsyq u¢ fl

š

||u|ffi ztys {x t£xu x{|{ yt|q ¤ —

š

q ™uzs {ff y

š

£q qu {|qszúzsq 7

{| qr{x zu

š

ú ¤ qrs ztys u¢ qrs {|¢t|q tx |uq zsyuzs u| qrs —{zqr yszq{

ytqs û sútztqs qsz™ x ¢uz {xút|{yx ¤ ø x{t|x ¤ t| #ty{y :x£t|szx szs t£xu

uz{ {|t££¥ {|y£

š

s {| qrs ™us£ ¤ —

š

q szs s£{™ {|tqs t¢qsz s™ sz {| tx |uq

x{|{yt|q£¥ {¦szs|q ¢zu™ szu û uqs qrtq qrs sxq{™ tqs u¢

T

{x D

š

{qs x{™ {£tz

tyzuxx ™us£x ¤ t| x

š

sxqx t syzstx{| —txs£{|s rttz u§sz q{™ s û

r{x {x

yu|x{xqs|q {qr qrs ¢tyq qrtq t r{r úzuúuzq{u|

U ¤ uz

%

c

u¢ qrs {|¢t|q

stqrx {| u

š

z tqt xsq u yy

š

zzs {| qrs zxq

I

GZ u¢ £{¢s 7 qrs ¢uzys u¢ ™ uzqt£

{q¥ rttz ztqs

{x §sz¥ r{r {|{q{t££¥¤ —

š

q zuú x D

š

{y £¥ t| yu|q{|

š

sx qu

syzstxs qrzu

š

ru

š

q qrs zxq ¥stz û

ø —s|sq u¢ qq{| qrs xútq{t£ ¨©ù xqz

š

yq

š

zs {x xss| {| qrs zs

š

yq{u|

u¢ qrs £s|qr u¢ qrs

Uc yzs{—£s {|qsz§t£x ¢uz qrs yu§tz{tqsx {| qrs xútq{t£

™us£x yu™ útzs qu qrs { û{ û û ™us£ û ©x s ™ {rq súsyq ¤ qrszs tzs ™usxq

sff y{s|y¥ t{|x rs| qrs ™us£ qrtq — sqqsz xúsy{sx qrs yu§tz{t|ys xqz

š

y

q

š

zs u¢ {qx zt|u™ s¦syqx {x

š

xs û

rtq {x ¤ x{|ys qrs xútq{t£ sús|s|ys

úz{uzx ¢uz qrs ¢zt{£q {sx tzs {| — sqqsz tzss™ s|q {qr qrs £{s£{ruu qrt| {x

qrs {|sú s|s|ys úz{uz ¤ qrs úz{uzquúuxqsz{uz £stz|{| t¦uzs —¥

t¥sx "

ù

š

£s £stx qu x™t££sz úuxqsz{uz §tz{t|ysx {| qrs ¢uz™sz ytxsx û

$

uxq |uqt—£¥¤

qrs

Uc yzs{—£s xsq ¢uz qrs s¦syq u¢ fl

š

||u|ffi ztys {x • û

%

%

¤

û

% –

š

|sz

qrs |u|xútq{t£ ¢zt{£q¥ ™us£

t—£s

û

¤ —

š

q • û

%

U

¤

û

U

š

|sz qrs ¨©ù

¢zt{£q¥ ™us£

t—£s

û

%

¤ t zs

š

yq{u| {| £s|qr u¢ zu

š

r£¥

Uc û

! {

š

zsx

û

t|

û

xss t£xu yu£uz {|xszq ! {

š

zsx ¨ û

t| ¨ û

™tú qrs

úuxqsz{uz ™ s{t|x u¢ qrs

É ž

š

|sz qrs |u|xútq{t£ { û{ û û ¢zt{£q{sx

t| ¨©ù

™us£x ¤ zsxúsyq{§s£¥¤ rszs qrs ™us£x {|y£

š

s t££ u¢ qrs yu§tz{tqsx £{xqs

{|

t—£sx

û

t|

û

%

û ©x súsyqs ¤ |u y£stz xútq{t£ útqqsz| {x s§{s|q {|

ª« «ª«¬«

­®¯

°±

²

³´

µ

·

¸

¹º

·

¸

ȼ

¸

»

¸

·

¸

º

·

¸

»

¸

»

¸

·

¸

·

¸

º

¸

º

¸

»

·

¸

»

·

¸

¹º

¼½¾¿Àò ƒ óô ‰ Œýøùû÷Œû Ł ùú÷

ü

þ



û

ü

÷

ø÷ùýÁ ÷ “÷“ú “ Ł Œúù

’ –

÷ø› ߌˆ

ü

û÷

ü

øùýÁ  ÷þþ ùýŒø

ü

ߌ‰þøœÃ

ùˆù

÷þ

 ü

þø ŁŒûø

ü ’

÷øœ ú

ü

ø

ü Ä

ýùù

ü ’

ýŒ ߌ

Œû ÷þýùûøÅ “

qrs { Æ{ Ɲ Æ ™ tÇ ¤ —

š

q ¢zu™ qrs ¨©È ™tÇ s tzs t—£s qu {s|q{¢¥ qu y£

š

xqszx

u¢ yu

š

|q{sx rt§{| xu™srtq r{rsz rttzx {| qrs xu

š

qrsxq ¢u££u {|

qrs

$

{||sxuqt È {§sz ¤ t| {| qrs |uzqrstxq fltzzurstffi zs {u|

¤ t| qu

š

xqszx {qr xu™ srtq £usz rttzx {| qrs |uzqrsxq ¤ t| qrs xu

š

qrstxq

sz| yuz|sz

Æ

r

š

x ¤ sxÇ{qs qrs x{|{yt|ys u¢ qrs yu§tz{tqsx |u {| qrsxs

™us£x ¤ ! {

š

zs

Æ

x

š

sxqx qrs Çzsxs|ys u¢ xu™ s xq{££™ {xx{| ¤ xÇtq{t££¥

§tz¥{| yu§tz{tqs x

zs£s§t|q ¢uz {|¢t|q ™uzqt£{q¥Æ

š

yr yu§tz{tqsx ™ {rq {|

š

s £u ytq{u| u¢ —{zqr ru™s uz ruxÇ{qt£

¤ u§szt££ D

š

t£{q¥ u¢ t§t{£t— £s rst£qr

uz ruxÇ{qt£ ytzs ¤ ™ uqrsz "x syu|u™ {y xqtq

š

x ¤ t| ™uqrsz "x |

š

™—sz u¢ Çz{uz

t—uzq{u|x uz ™ {xytzz{tsx Æ

:| t{q{u| qu qrs {™Çzu§s tÇÇstzt|ys t| sÇ{s™ {u£u {yt£ {|qszÇzsqt

q{u| u¢ ! {

š

zs

Æ

¤ t|uqrsz zstxu| qu Çzs¢sz qrs ¨©È ™us£ {x Çzu§{s {|

! {

š

zs

Æ

%

¤ r{yr xru x —uÇ£uqx u¢ qrs Çuxqsz{uz ™ s{t| ¢zt{£q {sx ¢uz qrs

qu ytxsx yuzzsxÇu|{| qu ! {

š

zsx

Æ

t|

Æ

¤ Ç £

š

x qu Çzs£{™ {|tz¥ ™us£x

{| r{yr

K[

yu§tz{tqsx

ý

tzs {|y£

š

s Æ

rs q{rq|sxx u¢ qrs ¢

š

££ ¨©È —u

Ç£uq x

š

sxqx qr{x ™ us£ {x — sxq tq zs

š

y{| qrs |ss ¢uz qrs ¢zt{£q¥ qsz™ x Æ

r{x {x tx {q xru

š

£ — s ¤ x{|ys qrsxs qsz™ x tzs sxxs|q{t££¥ xÇtq{t£ zsx{

š

t£x ¤

t| zsÇzsxs|q £{|sz{| £ty u¢ q {| u

š

z xÇtq{t£ ™ us£ t£qru

š

r qrs¥ ™ t¥

s££ t£xu tyyu

š

|q ¢uz xu™ s sysxx

K[K

xÇtq{t£ §tz{t— {£{q¥¤ x{|ys u

š

z y

š

zzs|q

™us£x u |uq {|y£

š

s |u|xÇtq{t£ ¢zt{£q¥ qsz™ x

Æ uqs qrtq t££ u¢ qrs ¢

š

££

ÉÊ ÊÉÊËÊ

ÌÍÎ

ÏÐ

Ñ

ÒÓ

Ô

Õ

Ö

×

ØÙ

Õ

Ö

×

ÚÙ

Õ

×

Ú

Õ

×

Õ

Ö

×

Ù

Õ

Ö

×

Ú

Õ

×

Ú

Õ

×

Ö

×

Õ

Ö

×

Ù

×

Ù

Õ

×

Ú

Ö

×

Ú

Õ

Ö

×

ØÙ

¼½¾¿Àò ƒ ó‘ ‰ Œýøùû÷Œû Ł ùú÷

ü

þ



û

ü

÷

ø÷ùýÁ †’

Ł Œúù

’ –

÷ø› ߌˆ

ü

û÷

ü

øùýÁ  ÷þþ ùýŒø

ü

ߌ‰þøœÃ

ùˆù

÷þ

 ü

þø ŁŒûø

ü ’

÷øœ ú

ü

ø

ü Ä

ýùù

ü ’

ýŒ ߌ

Œû ÷þýùûøÅ “

¨©È zsx{

š

t£x tzs {| qrs zt|s

• Æ

U ¤ • Æ

¤ uz • Æ

¤

Æ

––

u| qrs rt

tz xyt£s ¤ x

š

sxq{| qrtq ™ {xx{| xÇtq{t££¥ §tz¥{| yu§tz{tqsx rt§s u|£¥ t

™usxq

• qu

Uc

{™ Çtyq u| qrs rttz

¢zu™ t Çztyq{yt£ xqt|Çu{|q ¤ qr{x

™us£ qx D

š

{qs s££ Æ

d ue uÛ Ü

ª GE

M

GY O FG

M

YEZ

ËJ

F

L

«

L

Y

[

X

ML

E

MH

F

J

X

F

JLLM[K

W

[IJ

Y

L

:| ™t|¥ yu|qsqx xt¥¤ t y£{| {yt£ qz{t£ s|zu££{| t| ¢u££u {| Çtq{s|qx tq

xÇtq{t££¥ Çzu {™ tqs y£{| {yt£ ys|qszx

¤ t xÇtq{t£ x

š

z§{§t£ ™ us£ £{s u

š

zx ™ t¥

—s qrs u|£¥ tÇÇzuÇz{tqs ™us£ Æ us§sz ¤ x{|ys qrs

$

{||sxuqt {|¢t|q ™uz

qt£{q¥ tqt usx |uq rt§s t|¥ —t—{sx ys|xuzs —syt

š

xs u¢ £uxx qu ¢u ££u

š

Ç ¤

yu™Çsq{| z{xx ¤ uz t|¥ zstxu| uqrsz qrt| qrs s| u¢ qrs xq

š

¥¤ qrszs {x

|u t™—{

š

{q¥ {| s|{| t x

MK

GFZ x

š

z§{§t£ u

š

qyu™ s ¢uz

š

xs {| t zt|u™

s¦syqx £u {xq{y zszsxx{u| ™us£ Æ

rtq {x ¤ s zsÇ£tys qrs s§s|q q{™ s tqt

ž

\

{qr t| {|{ytquz u¢ rsqrsz qrs x

š

— syq {

o

ž

\ ˜ •

uz { |uq

o

ž

\ ˜

x

š

z§{§s qrs zxq ¥stz Æ

{

sqq{|

§

ž

\ ˜

n

o

ž

\ ˜

¤ u

š

z ™us£ {x qrs|

¯

v }

§

ž

\

˜ Ý

â

¤

ý

ž

\

 Þ

É ž ß

Æ

¼½¾¿Àò ƒ ó¡ à Œá

Ž ’

Œøý Œ

 Ž

Œýøùû÷Œû Ł ùú÷

ü

þ



û

ü

÷

ø÷ùýÁ ÷ “÷ “ú “

ü

þú †’

Ł Œúù

ý

÷ø›

ü

þú

÷ø›Œ‰ ø ߌˆ

ü

û÷

ü

øùý “

{qr qrs

š

x

š

t£ ™tq Çz{uz ¢uz Ý

â

t| t| { Æ{ Ɲ Æ uz ¨©È Çz{uz ¢uz qrs Þ

É ž

Æ © x t

zsx

š

£q ¤

Æ

{x styq£¥ t| st™Ç£s u¢ t s|szt£{s £{|stz ™us£ ¢uz tzst£

xÇtq{t£ tqt Æ

qrsz t

š

qruzx u x

š

™ t| Ctxu ¤

:|zt™ t| â £s{|™ t| ¤

rt§s xru| qrtq {| qr{x ytxs u¢ |u ys|xuz{| —s¢uzs ¢u ££u

š

Ç t| s§s|

{| ytxsx u¢ sD

š

t£ ys|xuz{| tyzuxx zu

š

Çx

¤ {q {x Ç uxx{—£s qu sq zsx

š

£qx ¢uz

qrs

Ý

â

Çtzt™ sqszx {| qrs £u {xq{y zszsxx{u| ™us£ §sz¥ x{™ {£tz qu qruxs

u—qt{|s {| qrs ÇzuÇuzq{u|t£ rttzx ™us£

Æ

¤ sysÇq u¢ yu

š

zxs ¢uz qrs

{¦sz{| {|qszÇzsqtq{u|x £u ux §szx

š

x £u zs£tq{§s z{x ¤ zsxÇ syq{§s£¥

Æ

$

uzsu§sz rs| qrs Çzu—t—{£{q¥ u¢ stqr {x §sz¥ x™ t££ ¤ tx {q {x {| qrs ytxs

u¢ {|¢t|q ™uzqt£{q¥¤ qrs £u ux t| £u zs£tq{§s z{x —syu™ s s§s| ™uzs

x{™ {£tz Æ {|ys {q

š

xsx ™uzs {|¢uz™ tq{u| { Æs Ƥ q{™ s qu stqr ztqrsz qrt|

š

xq

t x

š

z§{§t£ {|{ytquz

¤ {|q

š

{q{§s£¥¤ qrs ÇzuÇuzq{u|t£ rttzx ™us£ xru

š

£

™ts t{|x u§sz qrs £u {xq {y ™ us£ {| qsz™ x u¢ Çusz qu sqsyq x{|{yt|q

yu§tz{tqs s¦syqx Æ ãsq ¤ yu|x{xqs|q {qr qrs x{™

š

£tq{u| xq

š

{sx Çsz¢uz™ s —¥

:|zt™ t| â £s{|™t|

¤ u

š

z sÇsz{s|ys {qr qrs {|¢t|q ™uzqt£{q¥ tqt

{|{ytqs qrtq u| £¥ t ™ tz {|t£ {|yzstxs {| sff y{s|y¥ syzstxs {| §tz{t|ys

{x sr{— {qs —¥ qrs Çuxqsz{uz {xqz{—

š

q{u|x u¢ qrs Çtzt™ sqszx Æ

| qrs uqrsz rt| ¤ s { | xu™ s {¦szs|ys {| qsz™ x u¢ qrs sxq{™ tqs

zt|u™ s¦syqx {| qrs £u {xq {y ™ us£ yu™Çtzs qu qrs ÇzuÇuzq{u|t£ rttzx

™us£ Æ ! {

š

zs

Æ

xru x t xytqqszÇ £uq u¢ qrs sxq{™ tqs Çuxqsz{uz ™s{t|x u¢

É ž

§szx

š

x

Þ

É ž

¢uz styr yu

š

|q¥ u—qt{|s ¢zu™ qrs ™us£x rszs qrszs szs

¼½¾¿Àò ƒ óä ‰ Œýøùû÷Œû Ł ùú÷

ü

þý Œ



ø› ù



û

ü

÷

ø÷ùý åæ

Ä

› Œû÷ç Œþø

ü ’ ü

á ÷ýÅ ˆùûý‰ý

Ž

Œýøùû÷Œû

Ł ùú÷

ü

þý Œ



ø› ù

Œ‘ ÷ýø÷ß û

ü

þúŒŁ ù

ùßøý

Þ

åæ

Ä

ˆùûø÷ß

ü ’ ü

á ÷ýÅ “ ‰

Œøø÷þ‘ ß›

ü

û

ü

ßøùû ÷ý

ߌ‰þøœ þ‰Ł ‹ùûè ý÷‘þ÷

Ž

ß

ü

þßù Œ



ß÷ûß

ùú ߌ‰þø÷ùý ÷ý úùýßû÷‹ùú ÷þ ø› ù øùá ø “

|u yu§tz{tqsx ¤ t| qrs zt|u™ s¦syqx szs txx

š

™ s qu { Æ{ Ɲ Æ

rs xt™Ç£s

yuzzs£tq{u| u¢ qrsxs sxq{™ tqs zt|u™ s¦syqx {x • Æ

¤ y£stz£¥ {|{ytq{| qrtq

qrs¥ tzs D

š

{qs x{™ {£tz Æ ãsq qrszs tzs xq{££ xu™ s Çtzq{y

š

£tz yu

š

|q{sx qrtq zsx

š

£q

{| ztqrsz {¦szs|q §t£

š

sx

š

|sz qrs qu ™us£x Æ

|s t¥ qu sÇ£t{| qr{x

{¦szs|ys {x qrtq qrs rttz ¢

š

|yq{u|x tzs |uq styq£¥ ÇzuÇuzq{u|t£ tyzuxx

qrs

yu

š

|q{sx u¢

$

{||sxuqt Æ © y£uxs st™ {|tq{u| u¢ qrs yu

š

|q{sx qrtq rt

{¦sz{| Þ

É ž

§szx

š

x

É ž

xru x qrtq qrs¥ rt {¦szs|q t§szts q{™ sx tq stqr

yu™Çtzs qu uqrsz yu

š

|q{sx {qr x{™ {£tz u§szt££ stqr ztqsx Æ ¨u|x{sz ¢uz

st™Ç£s ¨u

š

|q¥

• ¤ t| u

š

q£{sz y{zy£s {| ! {

š

zs

Æ

¤ t| {qx yu™Çtz{xu| qu

y{zy£s ¨u

š

|q{sx

¤ UU ¤ t|

¤ r{yr rt§s x{™ {£tz stqr ztqsx t| rs|ys

zu

š

r£¥ qrs xt™ s ruz{u|qt£ Çux{q{u| {| ! {

š

zs

Æ

Æ fis | ¨u

š

|q¥

• rtx

qrs x™ t££sxq ™st| ts tq stqr ¤ {™Ç£¥{| qrtq {q rtx ™uzs stz£¥ stqrx ¤

sÇ£t{|{| {qx x™ t££sz ¢zt{£q¥ sxq{™ tqs Æ ¨u|§szxs£¥¤ ¨u

š

|q¥

–8

rtx t r {rsz

t§szts q{™ s tq stqr —

š

q u§szt££ stqr ztqsx x{™ {£tz qu ¨u

š

|q{sx

¤

¤

t| U tt{| |uqs qrs ruz{u|qt£ t£{|™s|q {| ! {

š

zs

Æ

¤ t| tx t zsx

š

£q

rtx r{rsz sxq{™ tqs ¢zt{£q¥Æ © £ty u¢ ÇzuÇuzq{u|t£{q¥ {| qrs —txs£{|s rttz

ztqsx tyzuxx yu

š

|q{sx qr

š

x tÇÇstzx qu ™ t|{¢sxq tx t sÇtzq

š

zs ¢zu™ £{|stz{q¥

{| ! {

š

zs

Æ

Æ

fis yu|y£

š

s qr {x x

š

—xsyq{u| —¥ |uq{| qrtq Çzs§{u

š

x uz —¥ ¨tz£{| t|

usx

x

š

sxqx t s|szt£{tq{u| u¢ u

š

z —tx{y ™ us£

Æ

qu

P

ž

\



ž

\

˜

T

ž

…U



Â

f

ž

\

â

¤ é

ž

\



É

ž

rtq {x ¤ s t££u qu xsqx u¢ zt|u™ s¦syqx 7 qrs s {xq{| ¢zt{£q¥ Çtzt™ sqszx

É ž

¤ t| t |s xsq u¢ xrtÇs Çtzt™ sqszx

T

ž

Æ

r{x qrs| t££u x —uqr qrs u§szt££

£s§s£ t| qrs xrtÇs u¢ qrs rttz ¢

š

|yq{u| u§sz q{™ s qu §tz¥ ¢zu™ yu

š

|q¥

qu yu

š

|q¥Æ {qrsz { Æ{ Ɲ Æ uz ¨©È Çz{uzx yu

š

£ — s txx{|s qu qrsxs qu xsqx

u¢ zt|u™ s¦syqx ¤ r{yr yu

š

£ qrs™ xs£§sx —s yuzzs£tqs {qr {| yu

š

|q¥Æ :|

qrs £tqqsz ytxs ¤ qr{x ™ {rq — s q

š

x{| qrs

$

¨©È ™us£ u¢ syq{u|

Æ

xss

¼

{| t| ¨tz£{|

••

%

¤ tx s££ tx syq{u|

Æ

Æ

_ ê ë

ìíî îì

W

ìbc

fi r{£s Çtzt™ sqz{y ™ us£x tzs stx{£¥ {|qszÇzsqt— £s t| u¢qs| t¦uz t x

š

z

Çz{x{| £¥ uu q qu x

š

z§{§t£ tqt ¤ ™ t|¥ Çztyq{q{u|szx yu|q{|

š

s qu Çzs¢sz

qrs t{q{u|t£ z{yr|sxx u¢ qrs |u|Çtzt™ sqz{y —txs£{|s rttz u¦szs —¥ qrs

ys£s—ztqs ¨u ™us£ Æ :| qr{x xsyq{u| s q

š

z| qu |u|Çtzt™sqz{y ™ us£x ¢uz

qrs —txs£{|s rttz Æ

š

yr ™us£x tzs u¢qs| zs¢szzs qu tx

LJ

W

M

ª GFGW

J

EF

MH

¤

x{|ys s yu|q{|

š

s qu txx

š

™ s ÇzuÇuzq{u|t£ rttzx u¢ qrs ¢uz™

Æ

{| r{yr

qrs yu§tz{tqs s¦syqx tzs xq{££ ™ us£s Çtzt™ sqz{yt££¥¤ fi r{£s

{

{ t| È¥t|

••

tzsxx qr{x Çzu—£s™ ¢zu™ t y£txx{yt£ ÇszxÇsyq{§s ¤ {| qr{x xsyq{u| s

¢u££u qrs r{sztzyr{yt£

t¥sx{t| tÇÇzutyr u¢

t|sz ss t| ¨tz£{|

••

Æ

fi {qr {| qrs

t¥sx{t| ¢zt™ suz ¤ xs§szt£ t

š

qruzx rt§s ÇzuÇuxs qzstq

{| qrs ¨u Çtzq{t£ £{s£{ruu tx t ¢

š

££ £{s£{ruu ¤ qu u—qt{| t Çuxqsz{uz

{xqz{—

š

q{u| ¢uz qrs qzstq™ s|q s¦syq Æ us§sz ¤ qr{x tÇÇzutyr usx |uq t£

£u ¢

š

££¥ r{sztzyr{yt£ ™ us£{| u¢ xqztq

š

™ xÇ sy{y —txs£{|s rttzx {qr

xqztq

š

™ xÇ sy{y ¢zt{£q {sx

—syt

š

xs qrs —txs£{|s rttz {x {™Ç£{y{q {| qrs Çtz

q{t£ £{s£{ruu yu™Ç

š

qtq{u| Æ :| qrs zs™ t{|sz u¢ qr{x xsyq{u| ¤ s sxyz{—s

qu Çuxx{—£s ™ sqruu£u {yt£ tÇÇzutyrsx qu ™us£{| qrs —txs£{|s rttz

{| ¨u zszsxx{u| ¤ r{yr qr

š

x £st qu qu xs™ {Çtzt™ sqz{y xÇtq{t£ ¢zt{£q¥

qsyr|{D

š

sx Æ fis x

š

—xsD

š

s|q£¥ zs§{x{q qrs

$

{||sxuqt {|¢t|q ™uzqt£{q¥ tqt Æ

d uÛ ue

}

J

EG W

E«F

J

Gªª F

[

G

H

y

š

z zxq tÇÇzutyr

š

xsx t| {st u¢ Cs£¢t| t|

$

t££{y

U

qrtq ™s {— £¥

™us£x qrs {|qsztqs —txs£{|s rttz tx t ™ {q

š

zs u¢ ™ u|uqu|s ¢

š

|yq{u|x Æ

:| Çtzq{y

š

£tz ¤ qrsxs t

š

qruzx

š

xs t x{™Ç£s qzt|x¢uz™ tq{u| qu ™ tÇ qrs {|qs

ztqs —txs£{|s rttz u|qu qrs {|qsz§t£

à

ß

–ã

¤ t| x

š

—xsD

š

s|q£¥ tÇÇzu {

™tqs qr{x ¢

š

|yq{u| —¥ t s{rqs ™ {q

š

zs u¢ {|yu™Ç£sqs —sqt ¢

š

|yq{u|x Æ :™

Ç£s™ s|qtq{u| {xx

š

sx tzs {xy

š

xxs {| sqt{£ —¥ Cs£¢t| t|

$

t££{y

U

t| t£xu —¥ ¨tz£{| t| usx

¢uz xqztq

š

™ xÇ sy{y —txs£{|s rttzx Æ

rs £{s£{ruu t|

t¥sx{t| r{sztzyr{yt£ xsq

š

Ç zs™t{| styq£¥ tx t—u§s Æ

r

š

x ¤ s £sq P

g

ž

—s qrs —txs£{|s rttz {| qrs }qr zs {u| t|

Z

g

ž

—s qrs yuzzsxÇu|{| {|qsztqs —txs£{|s rttz ¤ t| s|s

g

ž

˜ N

g

Z

g

ž

p

à

N

g

Z

g

ž



O

g

ã

ß

r{yr yu|§s|{s|q£¥ qtsx §t£

š

sx {|

à

ß

–ã

Æ fis {xy

š

xx —s£u qrs yru{ys u¢ N

g

t|

O

g

š

q |uqs qrtq qr{x {x |uq tx ™

š

yr t ™us£{| {xx

š

s tx t yu™Ç

š

qtq{u|t£

u|s ¤ {™Çuzqt|q u|£¥ qu s|x

š

zs tÇÇzuÇz{tqs yu§szts u¢ qrs {|qsz§t£

à

ß

–ã

Æfis

|sq ™ us£

g

ž

tx t ™ {q

š

zs u¢ ð e

N n

½

ß

¿

½

y¢x ¤ ¢uz ¯ ˜

ß

” ” ”

ß

ß

Æ

rs

n

½

t| ¿

½

tzs yruxs| xu qrtq qrs —sqt y¢x rt§s s§s|£¥ xÇtys ™ st|x t|

tzs ys|qszs tzu

š

| Þ

g

¤ t x

š

{qt—£s ¢

š

|yq{u| qzt|x¢uz™ {| qrs q{™ s xyt£s

qu

à

ß

–ã

Æ fis qr

š

x rt§s

g

ž

˜

Þ

Ÿ

½

 

f

ê

ž

½ ƒ

ð

g

n

½

ß

¿

½

\

ß

rszs ñ

Þ

½

 

f

ê

ž

½

˜

¢uz t££ } ¤ t|

ƒ

ð

N

ß

O

s|uqsx qrs {|yu™Ç£sqs —sqt

¢

š

|yq{u| { Æs Ƥ qrs y¢ u¢ t ð e

N N

ß

O

{xqz{—

š

q{u|

Æ {|ys t|¥ {xqz{—

š

q{u|

¢

š

|yq{u| u|

à

ß

–ã

yt| —s tÇÇzu {™ tqs tz— {qztz{£¥ s££ —¥ t |{qs ™ {q

š

zs

u¢ —sqt y¢x ¤ qrs xt™ s {x qz

š

s ¢uz

g

ž

¤ t| {|yzstx{| ¢

š

|yq{u| qrtq ™ tÇx

à

ß

–ã

u|qu {qxs£¢ Æ

r

š

x ¤ uz {| —tytz ¤ s | qrs ¢u££u {| sÇzsxx{u| ¢uz

qrs y

š

š

£tq{§s rttz {| qsz™ x u¢ qrs t—u§s Çtzt™ sqszx 7

Z

g

ž

˜

O

g

ñ

Þ

½

 

f

ê

ž

½ ƒ

ð [Þ

g

n

½

ß

¿

½

\

N

g

Y

– Ê

ñ

Þ

½

 

f

ê

ž

½

ƒ

ð [Þ

g

n

½

ß

¿

½

\ ]

t {| sz{§tq{§sx ¤ s rt§s ¢uz qrs rttz ¢

š

|yq{u| ¤

P

g

ž

˜

O

g ò

ò

Q

Þ

g

ñ

Þ

½

 

f

ê

ž

½

ð e

N

g

n

½

ß

¿

½

\

N

g

Y

– Ê

ñ

Þ

½

 

f

ê

ž

½

ƒ

ð

g

n

½

ß

¿

½

\ ]

m

¥Ç{yt££¥

ß

¤ qrs |

š

™—sz u¢ ™ {t|x u¢ qrs — sqt y¢x ¤ {x s ¤ tx tzs qrs

°

n

½

ß

¿

½

²

Þ

½

 

f

¤ xu yruxs| qrtq qrs zsx

š

£q{| —sqt s|x{q{sx yu§sz qrs {|qsz§t£

à

ß

–ã

Æ !uz st™Ç£s ¤ s ™ {rq

ß

˜ U ¤

°

n

½

²

˜

ß

ß

%

ß

ß

U

t|

°

¿

½

²

˜

U

ß

ß

%

ß

ß

¤ Çzu

š

y{| §s s§s| £¥xÇtys —sqt y¢x Æ

Èstz{| qrs yru{ys u¢ N

g

t|

O

g

¤ s |uqs qrtq {q {x {|q

š

{q{§s qu xÇsy{¢¥

Þ

g

qu zsÇzsxs|q t Ç£t

š

x{— £s ys|qzt£ ¢

š

|yq{u| tzu

š

| r{yr qrs

g

ž

"x tzs

{xqz{—

š

qs Æ

r

š

x ¤ {¢ s yu|x{sz qrs y

š

š

£tq{§s rttz ¢

š

|yq{u| u¢ t| s

Çu|s|q{t£ {xqz{—

š

q{u| qu xÇ sy{¢¥ Þ

g

¤ qrs| s sq Þ

g

˜ N

g

p

N

g



O

g

Æ

:| u

š

z

$

{||sxuqt {|¢t|q ™uzqt£{q¥ tqt xsq ¤ x{|ys qrs x

š

z§{§t£ q{™ sx zt|s

—sqss|

t¥ t|

%

U t¥x ¤ s ¢u

š

| N

g

˜ U t|

O

g

˜

•• £st qu §t£

š

sx ¢uz

Þ

g

qrtq £tzs£¥ yu§sz qrs {|qsz§t£

à

ß

–ã

¤ t| xu s qrs™ tx

x

š

yr Æ

rs £{s£{ruu {x qr

š

x t ¢

š

|yq{u| u¢ qrs zszsxx{u| yusff y{s|qx

â

¤ qrs

xqztq

š

™ xÇ sy{y s{rq §syquzx ó

ž

˜

ê

ž

f

ß

”””

ß

ê

ž

Þ

¤

¤ t| qrs xÇtq{t£ s¦syqx

É ž

Æ :q {x |tq

š

zt£ qu ™us£ qrs ó

ž

"x tx zt x ¢zu™ t {z{yr £sq ô

f

ß

” ” ”

ß

ô

Þ

{xqz{—

š

q{u| ¤ rszs ¢uz x{™Ç£{y{q¥ s u¢qs| qts ô

f

˜

1 1 1

˜ ô

Þ

˜ ô Æ

d uÛ uÛ õ

[

«

K

E

MK

X

ª F

[HJLL

Gªª F

[

G

H

y

rs xsyu| |u|Çtzt™ sqz{y —txs£{|s rttz ™us£{| tÇÇzutyr s {|§sxq{

tqs {x qrtq u¢ ¨£t¥qu|

– –

¤

–8

Æ fi r{£s qrs ™ sqru {x £sxx qzt|xÇtzs|q

qrsuzsq{yt££¥¤ {q {x t{| {| ÇuÇ

š

£tz{q¥ t™u|

t¥sx{t| Çztyq{q{u|szx 

š

s qu

{qx zst¥ t§t{£t—{£{q¥ {qr {| &

ff'()

! Æ szs s {§s u| £¥ qrs sxxs|q{t£ {stx ¤

zs¢szz{| qrs zstsz qu ©|szxs| t| C {££

uz ¨£t¥qu|

– –

¢uz t

™uzs yu™Ç£sqs qzstq™ s|q Æ

rs

š

|sz£¥{| {st {x qrtq qrs |

š

™—sz u¢ ¢t{£

š

zsx

š

Ç qu q{™ s

{x txx

š

™s qu tz{xs ¢zu™ t

H[

«

K

E

MK

X

ª F

[HJLL

Ô

Æ

rs

yuzzsxÇu|{|

MK

E

JKLM

EZ ª F

[HJLL

{x s|s tx

ƒ

… S…

˜ ‚

S

Ô

~

ö

ß

rszs

S

Ô

{x qrs {|yzs™ s|q u¢ Ô u§sz qrs q{™ s {|qsz§t£

à

ß



S…

¤ t|

ö

Q zsÇzsxs|qx qrs t§t{£t— £s tqt

š

Ç qu q{™ s

Æ !uz styr {|{§{

š

t£ ¤

S

Ô

qrszs¢uzs qtsx qrs §t£

š

s

{¢ qrs x

š

— syq ¢t{£x {| qrtq {|qsz§t£ ¤ t| • uqr

sz {xs Æ

r

š

x

S

Ô

™t¥ —s qru

š

rq u¢ tx qrs flstqr {|{ytquz Çzu ysxx ¤ffi

t|t£uu

š

x qu 7 {| qrs ™us£ u¢ qrs Çzs§{u

š

x x

š

—xsyq{u| Æ !uz qrs | qr x

š

— syq

{| qrs }qr zs {u| ¤

š

|sz qrs ÇzuÇuzq{u|t£ rttzx txx

š

™Çq{u| ¤ qrs {|qs|x{q¥

Çzu ysxx t|t£uu

š

x qu u

š

z rttz ¢

š

|yq{u| P

ž

\

é

ž

\

{x ™ us£s tx

ƒ

ž

\

˜

o

ž

\

T

g

[

â

¤

é

ž

\



É ž

\

ß

rszs T

g

{x qrs —txs£{|s rttz ¢

š

|yq{u| t|

o

ž

\

{x t| {|{ytquz Çzu

ysxx qt {| qrs §t£

š

s

uz • tyyuz{| qu rsqrsz uz |uq x

š

— syq } {x u—xsz§s

tq q{™ s

… ”

|sz qrs t—u§s ¢uz™

š

£tq{u| t| ssÇ{| qrs xt™ s |uqtq{u| tx

t—u§s ¢uz Ð t|

é

ß

t

t¥sx{t| r {sztzyr{yt£ ™us£ ™ t¥ —s ¢uz™

š

£tqs tx 7

S

Ô

ž

\

 € 

}¿¿

q

ƒ

ž

\

… S…

ß

ƒ

ž

\

… S…

˜

o

ž

\

[

â

¤

é

ž

\



É ž

\

g

ß

g

 V

N

ßß

N R

æ

g

ß

R

© x —s¢uzs ¤ Çz{uzx

§

Ð

~

T

¤

§

T

¤ t|

§

â

tzs zsD

š

{zs qu yu™Ç£sqs£¥ xÇsy{¢¥

qrs

t¥sx{t| r {sztzyr{yt£ ™ us£ Æ szs ¤

g

˜ T

g

… S…

™t¥ —s £uus

š

Çu| tx qrs {|yzs™s|q uz

š

™Ç {| qrs {|qsøztqs —txs£{|s rttz ¢

š

|yq{u|

uyy

š

zz{|ø 

š

z{|ø qrs q{™ s {|qsz§t£

à

ß



S… ”

{|ys qrs yu|

š

øtqs Çz{uz ¢uz

qrs #u{xxu| ™ st| {x qrs øt™™t {xqz{—

š

q{u| ¤

÷

g

{x yu|§s| {s|q£¥ ™us£s

tx t Çzu ysxx ruxs {|yzs™ s|qx

g

tzs {xqz{—

š

qs tyyuz{|ø qu øt™™t

{xqz{—

š

q{u|x Æ

rs Çtzt™ sqsz R {| qrs t—u§s xsq

š

Ç zsÇzsxs|qx qrs søzss u¢

yu|s|ys {| u

š

z Çz{uz ø

š

sxx ¢uz

g

¤ ø{§s| —¥

æ

g

Æ

¥Ç{yt££¥¤ qrs

Çz{uz ø

š

sxx

æ

g

{x ™ us£s tx n

S…

¤ rszs n {x t ø

š

sxx tq qrs ¢t{£

š

zs ztqs

Çsz

š

|{q q{™ s Æ

rs ù

fiú

A st™Ç£s {| qrs &

ff'()

! st™Ç£sx ™ t|

š

t£ u¦szx

t| {££

š

xqztq{u| u¢ ru qu yus qrs t—u§s ¢uz™

š

£tq{u| Æ

û

é

îìíüý

_ þê 

ªª Y

MH

GE

M[K

E

[  MKKJL[

EG

MK

O G

K

E W

[

FEGY

M

EZ

I

GEGß

H[K

E

MK

«

JI

Æ fis |u tÇÇ£¥ qrs ™ sqruu£uø¥ t—u§s qu qrs zst|t£¥x{x u¢ u

š

z

$

{|

|sxuqt {|¢t|q ™uzqt£{q¥ tqt xsq Æ !uz —uqr qrs ¨©È t| |u|xÇtq{t£ ™ us£x

$

us£

§

Ç

u¢zt{£q¥

Æ

U•

u|xÇtq{t£ ¢zt{£q¥

Æ

8 % –

¨©È ¢zt{£q¥

%

ÆU

% 9

îïðñò ƒ óä „…†

ü

þú ù

ùßø÷ˆù þ‰Ł ‹ùû Œ

 Žü

û

ü

Ł ùøùûý  



Œû ߌŁ

Ž

ùø÷þ‘ þŒþ

Žü

û

ü

Ã

Ł ùøû÷ß ý‰ûˆ÷ˆ

ü’

Ł Œúù

ý “

s {™Ç£s™s|qs qrs ¨u ™us£ {qr qrs qu xs™ {Çtzt™ sqz{y tÇÇzutyrsx

u

š

q£{|s t—u§s Æ fis ¢u

š

| §sz¥ x{™ {£tz zsx

š

£qx ¤ t| xu {| u

š

z x

š

—xsD

š

s|q

t|t£¥x{x s Çzsxs|q u|£¥ qrs zsx

š

£qx {qr qrs — sqt ™ {q

š

zs tÇÇzutyr

š

xsyq{u|

Æ

Æ

Æ !uz t££ u¢ u

š

z ™us£x ¤ s tuÇq §tø

š

s Ct

š

xx{t| Çz{uzx ¢uz

â

Æ

{| ys qrs ¢

š

££ yu|{q{u|t£x ¢uz styr yu™Çu|s|q u¢

â

tzs £uøyu|yt§s ¤ ttÇ

q{§s zs syq{u| xt™Ç£{|ø tx

š

xs ¢uz xt™Ç£{|ø ¢zu™ qrs

â

¢

š

££ yu|{q{u|t£x Æ

© x {| syq{u|

Æ

¤ s tøt{| x{™Ç£¥ xs£syq t §tø

š

s

V

••

ß

•••

™st|

¤

§tz{t|ys

•••

xÇ sy{ytq{u| ¢uz ¨©È x™uuqr|sxx Çtzt™ sqsz T ¤ qru

š

ør s

™t{|qt{| ™uzs {|¢uz™tq{§s Çz{uzx u| qrs uqrsz §tz{t|ys yu™Çu|s|qx Æ

t—£s

Æ

yu™Çtzsx u

š

z qrzss ™us£x {| qsz™ x u¢ :¨ t| s¦syq{§s ™us£

x{s

§

Ç

Æ !uz qrs |u¢zt{£q¥ ™us£ ¤ s xss t

§

Ç

Æ

¤ zstxu|t—£¥ y£uxs qu

qrs tyq

š

t£ |

š

™—sz u¢ Çtzt™sqszx ¤

qrs yu™Çu|s|qx u¢

â

Æ

rs uqrsz qu

™us£x rt§s x

š

—xqt|q{t££¥ £tzøsz

§

Ç

§t£

š

sx ¤ qru

š

ør ™

š

yr x™ t££sz qrt| qrs{z

tyq

š

t£ Çtzt™ sqsz yu

š

|qx r{yr u

š

£ {|y£

š

s qrs

zt|u™ ¢zt{£q{sx

É ž

tÇÇtzs|q£¥ qrszs {x x

š

—xqt|q{t£ xrz{|tøs u¢ qrs ¢zt{£q {sx qutz qrs{z øzt|

™st| Æ

rs :¨ §t£

š

sx x

š

øøsxq qrtq —uqr u¢ qrsxs ™us£x tzs x

š

—xqt|q{t££¥

—sqqsz qrt| qrs |u¢zt{£q¥ ™us£ ¤ sxÇ{qs qrs{z {|yzstxs x{s Æ © x {|

t

—£s

Æ

¤ qrs xÇtq{t£ ¢zt{£q¥ ™us£ rtx qrs —sxq :¨ §t£

š

s Æ

t—£sx

ÆU t|

Æ

Çzu§{s

ÆU ¤ U• ¤ t|

ÆU Çuxqsz{uz Ç szys|q{£sx ¢uz

qrs ™t{| s¦syqx {| u

š

z qu ¢zt{£q¥ ™us£x ¤ zsxÇ syq{§s£¥Æ :| —uqr qt—£sx ¤ t££

u¢ qrs Çzs{yquzx tzs x{ø| {yt|q tq qrs Æ•U £s§s£ Æ

§szt££ ¤ qrs zsx

š

£qx tzs

—zut£¥ x{™ {£tz qu qruxs ¢zu™ u

š

z stz£{sz Çtzt™ sqz{y t|t£¥x{x {|

t—£sx

Æ

t|

Æ

%

Æ !uz {|xqt|ys ¤ qrs s¦syq u¢ — s{|ø {| qrs tq{§s ©™sz{yt| øzu

š

Ç

{x tøt{| |uqsuzqr¥Æ |sz qrs ¨©È ™us£ ¤ qr{x yu§tz{tqs {|yzstxsx qrs

Çuxqsz{uz ™ s{t| rttz ztqs —¥ t ¢tyquz u¢ eg ik

˜

–”

Æ

rs —s|sq u¢

qq{|ø qrs xÇtq{t£ ¨©È xqz

š

yq

š

zs {x t£xu xss| tøt{| {| qrs zs

š

yq{u| u¢ qrs

£s|øqr u¢ qrs

Uc yzs{—£s {|qsz§t£x ¢uz qrs xÇtq{t£ ™ us£ yu™Çtzs qu qrs

{ Æ{ Ɲ Æ ™ us£ Æ

$

uxq |uqt—£¥¤ qrs

Uc yzs{—£s xsq ¢uz qrs s¦syq u¢ fl™uqrsz "x

tøsffi {x

Ê

•U

ß

Ê

–8

š

|sz qrs |u|xÇtq{t£ ¢zt{£q¥ ™us£

t—£s

ÆU

¤

š

q

Ê

ß

Ê

–%

š

|sz qrs ¨©È ¢zt{£q¥ ™us£

t—£s

Æ

¤ t zs

š

yq{u|

{| £s|øqr u¢ zu

š

ør£¥

c Æ

r

š

x u§szt££ ¤ t{|ø xÇtq{t£ xqz

š

yq

š

zs qu qrs

¢zt{£q¥ qsz™ x tÇÇstzx qu — s zstxu|t—£s t| —s|sy{t£ Æ

$

tÇx t|t£uøu

š

x qu

! {ø

š

zsx

Æ

t|

Æ

|uq xru|

zs§st£ t §sz¥ x{™ {£tz xquz¥Æ

¨u§tz{tqs

Uc U•c

9 ”

Uc

:|qszysÇq

Ê ”

U

8 Ê –” 9% Ê

”%

s —u¥x ˜ •

ø{z£x

Ê

”98 Ê

”– Ê

”–

Ètys r{qs ˜ •

—£ty

Ê

”%

U

Ê

”– Ê

tq{§s ©™sz{yt| •

”89

”9%9 –”

%8

š

||u| •

U •

”8 – –”% –

$

uqrsz "x tøs

Ê

•U

8 Ê

%

U

Ê

–8

{zqr s{ørq {| ø

Ê –”%8 Ê –”%

– Ê –”

uqt£ —{zqrx •

”––

”–8

îïðñò ƒ ó ‰ Œýøùû÷Œû ý‰ŁŁ

ü

û÷ùý



Œû ø› ù þŒþý

Žü

ø÷

ü ’

ýùŁ ÷

Žü

û

ü

Ł ùøû÷ß



û

ü

÷

øœ Ł Œúù

¨u§tz{tqs

Uc U•c

9 ”

Uc

:|qszysÇq

Ê –” – Ê –”

U

% Ê

”8

U

s —u¥x ˜ •

ø{z£x

Ê

”%

U

– Ê

Ê

”–9

Ètys r{qs ˜ •

—£ty

Ê

”%

U

Ê

” –9 Ê

–8

tq{§s ©™sz{yt| •

”%8

U

” –

š

||u| •

”%

U •

” % –”% –

$

uqrsz "x tøs

Ê

8 Ê

Ê

–%

{zqr s{ørq {| ø

Ê –”%

U

Ê –”%

– Ê –”%

uqt£ —{zqrx •

”–%

U •

”–%

îïðñò ƒ ó ‰ Œýøùû÷Œû ý‰ŁŁ

ü

û÷ùý



Œû ø› ù †’

ýùŁ ÷

Žü

û

ü

Ł ùøû÷ß



û

ü

÷

øœ Ł Œúù

_ þ ë

íî

W

b

W

ýìíb îü ìbcýü

:| qr{x xsyq{u| s ¢u ££u

t|sz ss t| ¨tz£{|

••

%

qu s§s£uÇ t xs™ {Çtzt

™sqz{y ¨u

r{sztzyr {yt£

t¥sx{t| ¢zt{£q¥ ™us£ ¢uz ytÇq

š

z{|ø xÇtq{uqs™

Çuzt£ rsqszuøs|s{q¥ {| x

š

z§{§t£ tqt Æ fis qrs|

š

xs qrsxs ™us£x qu sxyz{—s

qrs Çtqqsz| u¢ —zstxq yt|ysz {| qrs

yu

š

|q{sx u¢ :ut r{£s tyyu

š

|q{|ø ¢uz

{™Çuzqt|q yu§tz{tqsx ¤ xÇtq{t££¥ yuzzs£tqs {¦szs|ysx {| qrs rttzx t™u|ø

qrs yu

š

|q{sx ¤ t| Çuxx{—£s xÇtysq{™ s {|qsztyq{u|x Æ

fis —sø{| —¥ sqs|{|ø qrs ¢zt™ suz u¢ qrs Çzsys{|ø xsyq{u| qu {|yuz

Çuztqs qs™Çuzt£ sÇs|s|ys Æ szs s rt§s

ž

\ 5 tx qrs zsxÇu|xs q{™ s qu

stqr

¢uz qrs | qr x

š

— syq zsx{{|ø {| qrs }qr yu

š

|q¥ ru tx {tø|uxs

{| qrs qr ¥stz ¤ r{£s qrs {|{§{

š

t£xÇ sy{y §syquz u¢ yu§tz{tqsx {x |u

s|uqs —¥

é

ž

\ 5 ¤ ¢uz } ˜

ß

ß

”””

ß

ƒ

¤ ˜

ß

” ” ”

ß

¤ t| | ˜

ß

ß

”””

ß

q

ž

5 Æ fis

|uqs qrtq flq{™ sffi {x |u —s{|ø

š

xs {| qu t¥x Æ

rs ™ stx

š

zs™ s|q uz zs

xÇu|xs {x t x

š

z§{§t£ q{™ s ¤ —

š

q qrsxs zsxÇu|xsx tzs qrs™ xs£§sx u—xsz§s tq

{¦szs|q tzst£

š

| {qx G

KI

{¦szs|q q{™ sx ¥stzx

Æ !