ABSTRACT

Synonyms: AC 222705; (RS)-Cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl (S)-4-(difluoromethoxy)phenyl)-a -(1-methylethyl)benzeneacetate; 4-(Difluoromethoxy)-a -(1-methylethyl)benzeneacetic acid cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester; Cybolt; Pay-off.