ABSTRACT

Synonyms: Amaze; Bay 92114; Baysra-12869; 2-((Ethoxy((1-methylethyl)amino)- phosphinothioyl)oxy)benzoic acid 1-methylethyl ester; O-Ethyl O-(2-isopropoxycarbonyl)phenyl isopropylphosphoramidothioate; Isophenphos; Isopropyl salicylate O-ester with O-ethylisopropylphosphoramidothioate; 1-Methylethyl-2-((ethoxy((1-methylethyl)amino)phosphinothioyl)oxy)benzoate; Oftanol; SD 40; SRA 12869.