ABSTRACT

Synonyms: B 37344; Bay 9026; Bay 37344; Bayer 37344; 3,5-Dimethyl-4-(methylthio)phenyl methylcarbamate; 3,5-Dimethyl-4-methylthiophenyl N-methylcarbamate; Draza; ENT 25726; H 321; Mercaptodimethur; Mesurol; Methyl carbamic acid 4-(methylthio)-3,5-xylyl ester; 4-Methylmercapto-3,5-dimethylphenyl N-methyl carbamate; 4Methylthio-3,5-dimethylphenyl methyl carbamate; 4-Methylthio-3,5-xylyl isomethylcarbamate; Metmercapturon; NA 2757; OMS 93.