ABSTRACT

F ig u re 1: R eaction p ro files fo r the transfo rm ation o f H C A an d C T in the p resen ce o f b io g en ic m ag n etite (A , B ), syn the tic m ag n etite (C , D ), in sup ern a tan t p re-equ ilib ra ted w ith b iogenic m agnetite fo r 24 h o u rs (E ), and in T R IS b u ffe r (F ) .