ABSTRACT

Ta bl e 5. 1

R ar e ea rt h el em

en t co

m po

si tio

n of

ol iv in es

fr om

ul tr am

af ic ,m

af ic an d so m e di ffe re nt

ro ck s (p pm

).

M an ife st at io ns

M as si fs (m

an ife st at io ns )

N ak hl a

C he

ss ig ny

Va la da re s

La fa ye tt e

Ex pe

ri m en

t da ta

K ap fe ns te in ,A us tr ia

W es t G er m an y

(N ak am

ur a

et al ., 19

82 )

(W ad hw

a & C ro za z, 19

95 ), IP M A

(H ar ri so n, 19

81 ), A R G

(K ur at

et al ., 19

80 )

(S to sc h, 19

82 ), R N A A

N m et B

M -1

M -2

M -3

M -4

16 11

2. 29

16 11

20 16

11 37

.7 16

11 8

K a1 68

a D -4 2a

D -5 0a

D -5 a

El em

en t

M et eo rit es

G ar ne tl he rz ol ite s

Sp in el lh er zo lit es

La 0. 24

0 0. 00

3 N .d .