ABSTRACT

A

Abamectin

Abate

Acacia powder

Acenaphthene

1-Acenaphthenol

Acenaphthylene

Acephate

Acetal

Acetaldehyde

Acetamide

Acetamidic acid (Methomyl)

2-Acetamidofluorene

N-hydroxy-2-acetylaminofluorene

Material Safety Data Sheet4-Acetamidophenol

Acetanilide

Acetic acid

Acetic anhydride

O-Acetoacetaniside

Acetochlor

Acetoin

2’Acetonaphthone

Acetone

Acetone cyanohydrin

Acetonitrile

Acetophenone oxime -Acetotoluidide (4’-Methylacetanilide)

Acetylacetone

2’ Acetylaminofluorene

Acetyl bromide

32Acetyl chloride

Acetylene

Acetylene dichloride

2-Acetylfluorene

2-Acetylfuran

3-Acetylindole

Acetyl iodide

n-Acetylmorpholine

Acetyl pyrazine

2-Acetylpyridine

n-Acetylthiourea

Acrolein

Acrylamide

Acrylic acid

Acrylonitrile

Adipamide

Adipic acid

Adipamide

Alachlor

Aldicarb

Aldicarb products:

Aldicarb sulfoxide

Aldicarb sulfone

Aldoxycarb

Allene

Allyl alcohol

Allylbenzene

Allyl bromide

Allyl chloride

Alpha-naphthylthiourea (a-naphthalene thiourea)

Allyl glycidyl ether

Allyl propyl disulfide

Aluminum compounds

Aluminum

Aluminum hydroxide

Aluminum metallic powder

Aluminum potassium sulfate

Aluminum sulfate

Aluminum potasium sulfate dodecahydrate

33Alpha-Alumina

Aminocarb

4-Aminophenyl ether

2-Aminopyridine

4-Aminopyridine (Avitrol)

Amyl alcohol

Aniline

Antimony compounds (as Sb)

Antimony

Aromatic phenols

p-Arsanilic acid

Arsenates

Arsenic acid

Sodium arsenate dibasic

Arsenic (inorganic) compounds (As+3 and As+5)

Arsenic pentoxide

Arsenic sulfide

Arsenic trioxide

Arsine

Arsenic and arsenic compounds

Arsenic

Arsenic acid

Arsenous acid

Arsenic trioxide

Arsenic trihydride (Arsine)

Cadmium arsenide

Gallium arsenide

Lead arsenate

Sodium arsenate

Sodium arsenate heptahydrate

Asbestos

Asphalt fumes

Atrazine

Azinphos-ethyl

Azinphos methyl