ABSTRACT

SuG

VLPA G

DLPAG

DM PAG

3n VT A

ctg3N

mlf

tfp

V1

pc

MHb

LHb

f cc IG

och

f

V2m

24b 24b

23v CG

PPM

PEc PPD2

19m

23b

23a

6M

24a24a

CG

sm

sm

fr

py

ml

ml

mlf

mlf

Pr

PM nR

RnMP

DM Tg

scpd vtgd

mRt

CLiDRI 4N

lfp Pn

Pn

Dk

PN

InCInCSh

tzd

ts

CC

bas mlf

VH vcs

AP

ts

mlf

RMg

IO

Gi

5Cb(b)

5Cb(c)

5Cb(d)

Med cbc

Gi

MdV

DPG i

DPGi 12N

ATg RtTg

RtTg

PVG

csc

PVA MDC

MDM CMRe

PLH

PH

MM mt

MPT

DRVL DRV

InG

DpG

cic

MRe

IPF

VMHM

InfS ArcM

RChL

SOR

LV

IVF

VDB OPAI

MPA

ccr

LSDLSI

LSV

HD B

LT er

SI

PLd SFi

TS

MPOM

SFO

BSTMA

Al

LA

DMC

AHA

IAM

PT

AM

Re

VRe PaXi

Pf RI

ZIR

ML

LH

RML

PC

PaMD

PaAP

VMHL mfb

5Cb(a) PVA

8CbA

9Cb(a)

)b(bC9

prf

8CbB

6Cb(a-c)

ac

4nd

1Cb

2Cb(b)

2Cb(a)

3Cb(a)

3Cb(b)

4Cb(b)

4Cb(a)

10Cb sf

pcf

10Cb

gr

dfu

pyd

Gr

Gr

4V

14r

14c

24b

8B

924a

10mc

32cc

SuG

VLPA G

DLPAGDM PAG

Aq

3n

VT A

ctg3N

mlf

tfp

V1

pc

MHb PrC LHb

f cc

IG

ochsod

f

V2m

24b 24b

23v CG

PPM

19m

DM

23b

23a

3b

SMA

6M

24a24a

CG

smsm

fr

py

ml

ml

mlf

mlf

Pr

PM nR

RnMP

DM Tg

scpd vtgd

mRt

CLiDRI

4N

lfp Pn

Pn

Dk

PN

InCInCSh

tzd

ts

VH vcs

AP ts

mlf

RMg

IODM

Gi

5Cb(b) 5Cb(c)

5Cb(d)

4Cb(d)

Med cbc

Gi

MdV

DPG i

GiV

DPGi

12N

ATg

RtTg

PVG

csc

PVA MDC

IMD

MDM CMRe

PLH

PH

MM mt

MPT

DRVL DRV

Op InG

DpG

IPF

LV

IVF

VDB OPAI

MPA

ccr LSDLSI

LSV

HD B

LT er

SI

PLd SFi

TS

MPOM

SFO BSTMA

Al

LA

DMC

AHA

IAM

PT

AM

Re

VRe PaXi

Pf RI

ZIR

ML

LH

RML

PC

PaMD

PaAP

VMH mfb

5Cb(a) PVA

ppf

6Cb(d)

6Cb(e)

)a(AbC7

8CbA

9Cb(a)

)b(bC9

prf

plf 8CbB

6Cb(a-c)

7CbB

7CbA(b-d)

9Cb(d)

9Cb(c)

BSTMP

0 21 19181716151413121110 209876543-12 -10-11 -1-2-3-4-5-6-7-8-9

19181716151413121110 209876543-12

-1

-2

-3

-1

-2

-3

1&2 areas 1/2 Cx 1Cb cerebell. lobule 1 2Cb cerebell. lobule 2 3b area 3b Cx 3Cb cerebell. lobule 3 3n oculomotor nerve 3PC oculomotor nu., parv. 4 area 4 Cx 4Cb cerebell. lobule 4 4n trochlear nerve 4N trochlear nu. 4nd trochlear nerve decn 4V fourth ventricle 5Cb cerebell. lobule 5 6Cb cerebell. lobule 6 6M area 6M Cx 6n abducens n. 6N abducens nu. 7Cb cerebell. lobule 7 8Ad area 8Ad Cx 8B area 8B Cx 8Cb cerebell. lobule 8 9 area 9 Cx

9Cb cerebell. lobule 9 10 area 10 Cx 10CaI dors. nu. 10, caud. int. 10Cb cerebell. lobule 10 10CeI dors. nu. 10, cent. int. 10mc area 10mc Cx 13b area 13b Cx 14c area 14c Cx 14r area 14r Cx 19m area 19m Cx 23 area 23 Cx 23a area 23a Cx 23b area 23b Cx 23v area 23v Cx 24a area 24a Cx 24b area 24b Cx 25 area 25 Cx 30 area 30 Cx 31 area 31 Cx 32 area 32 Cx ac ant. comm. AcbC accumb. nu. core AcbSh accumb. nu. shell

f

AM anteromed. thal. nu. ANS access. neurosec. nu. AP area postrema ArcL arc. hypoth. nu., lat. asc7 ascending 7n AV anterovent. thal. nu. bsc brach. sup. coll. BSTMA bed nu. st, med. ant. divn BSTMP bed nu. st, med. post. divn BSTMPI bed nu. st, med. post. int. BSTMPM bed nu. st, med. post. med. cc corp. callosum ccr corp. call. rostrum CG cingulate gyrus Cx cic comm. inf. coll. CIC cent. nu. inf. coll. CLa centrolat. thal. nu., ant. CMn centromedian thal. nu. csc comm. sup. coll. ctg central tegm. tract Cu cuneate nu. DCIC dors. Cx inf. coll. dfu dorsal funiculus DH dorsal horn DLPAG dorsolat. periaq. gr. DM dorsomed. visual Cx DMC dorsmed. hypoth. nu., comp. DMD dorsmed. hypoth. nu., dors. DMTg dorsomed. tegm. area DpG deep gray sup. coll. DPGi dors. paragigant. nu. DpWh deep white sup. coll. DRVL dors. raphe nu., ventrolat. DTgC dors. tegm. nu., cent. E ependyma ECIC extern. Cx inf. coll.