ABSTRACT

Dogen zenji zenshu, Okubo D o s h u (ed.), Tokyo, 1969, 1970, 2 vols i t tc I f

1 Genjokoan 28 Raihai tokuzui 2 Makahannya haramitsu 29 Sansuikyo lil^K®

m m m ^ A m m 30 Kankin 3 Bussho 31 S h o a k u m a k u s a M ^ U f F 4 Shinjin gakudo 32 Den'e fllic 5 Sokushin zebutsu 33 D o t e 6 Gyobutsu igi 34 Bukkyo fljgc 7 Ikka myoju — 35 Jinzu # S 8 Shin fukatoku nIf# 36 Arakan PnTiggl 9 Kobutsushin 37 Shunju # fjc

10 Taigo 38 Kat to m m 11 Zazengi 39 Shisho 12 Zazenshin 40 Hakujushi ffijftT13 Ka i inzanmai 41 Sangai yuishin & 14 Kuka 42 Sesshin sessho 15 komyo ft® 43 Shohoj i s so f g j £ X f f i 16 Gyoji f i W 44 Butsudo m m 17 I m m o j g j g 45 Mitsugo 18 Kannon f i f f 46 M u j o s e p p o tefitlftfe 19 K o k y o - S ^ 47 Bukkyo 20 Yuji 48 Hossho ft ft 21 Juki m i 49 Darani 22 Zenki 50 Semmen ft® 23 Tsuki I W 51 Menju ffijg 24 Wahin 52 B u s s o f f f f i . 25 Keisei sanshiki £ S S f i l j f e 53 Baika 26 Bukkojoj i 54 Senjo 27 Muchu setsumu W ^ M W 55 Jippo ^

1 Fukan zazengi. If 2 Fukan zazengi yurai. ffij pp H & 3 Dogen osho koroku, 10 chs. 4 Shobogenzo sanbyaku soku, 3 chs. IE |lj 5 Eihei shoso gakuddyojinshu. ^ c ^ l U f f l - ^ i i 6 i?w.ss0 shdden bosatsu-kai saho. ii. IE fil I f ill fF ffi 7 Shukke ryaku-saho. {JB^Bgf^iS 8 shdden bosatsu-kai kyoju kaibun. f^iliE i 9 Shisho-zu. H f t H

10 Ju-Rikan kaimyaku. W&SlMW: 11 Ju-Kakushin kaimyaku. 12 Tenzokyokun. ftffiKcfll 13 Kannon Dori Kosho gokoku-jijuundoshiki. H § S ?'J» £ I I S ^ fi 8

14 Taitaiko goge shariho. FT A B 511B8 S & 15 Berc/J/w. 16 Nihonkoku Echizen Eihei-ji chijishingi. 0 ^ Si ^ HIJ 7LC ^ # IN M 17 Eihei-ji kokuchi jibun. ^c % § # i 18 Fushuku hampo. £fc 3(5 IS & 19 Butsuzen saishuku kuyo jisoji. 20 Eihei-ji jokoinbun. 21 Eihei-ji koin seiki. ¥ ^f W K M 22 Kichijo-zan Eihei-ji shuryo shingi. /k ' f ^ f ^ ^ M U 23 Eihei-jijuryoseigi.